Canvas Spletni referat Slovensko English

Kakovost na fakulteti

Pridobljeni certifikati

ISO 9001 je mednarodni standard za vodenje kakovosti organizacije. Sistem vodenja kakovostI je stalen proces, ki vključuje nenehno izboljševanje storitev z najvišjo kakovostjo. Sistem vodenja kakovosti, skladen z določili standarda SIST EN ISO 9001:2008, omogoča transparentnost in preglednost poslovanja, vodenje s cilji, obvladovanje procesov, strokovnost dela, zadovoljstvo odjemalcev in zaposlenih ter ugled in prepoznavnost FOŠ.

24. oktobra 2011 smo prestali prvo certifikacijsko, 21. oktobra 2014 in 19. septembra 2017 recertifikacijsko presojo sistema vodenja fakultete po zahtevah standarda ISO 9001. S podeljenim certifikatom smo prva fakulteta v Sloveniji, ki je v svoje delo vgradila zahteve standarda ISO 9001. Posebej smo ponosni na dejstvo, da je naša fakulteta ena izmed 25% organizacij, ki je v letu 2017 uspešno opravila tudi prehod na novi standard sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2015. Za certificiranje smo se na FOŠ odločili predvsem zato, ker fakulteta izvaja programe Menedžment kakovosti in ker smo želeli dokazati svojo verodostojnost tudi preko uvajanja sodobnih pristopov v naše delo.

ISO/IEC 27001 je mednarodni standard, ki vsebuje zahteve, povezane s Sistemom vodenja varovanja informacij (Information Security Management System). Informacije predstavljajo za FOŠ pomembno premoženje, ki ima svojo vrednost in ga je potrebno na primeren način varovati, ne glede na obliko in način shranjevanja. Osnovna naloga varovanja informacij in informacijskega sistema je zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti, kar je bistvenega pomena za vzdrževanje konkurenčnosti, donosnosti, zakonitosti ter zaupanje in ugled FOŠ.

V letu 2014 smo naš obstoječi sistem vodenja kakovosti po ISO 9001 nadgrajevali z zahtevami določil ISO/IEC 27001 in 21. oktobra 2014 ter 19. septembra 2017 prestali certifikacijsko presojo sistema vodenja varovanja informacij in tako smo postali prva fakulteta v Sloveniji, ki je v svoje delo uvedla zahteve standarda ISO/IEC 27001.

9001

27001

Nagrade: 
• 2013: Planet GV v sodelovanju s portalom in revijo Pia: Priznanje za najboljše strokovno delo s področja vodenja pisarne, Cvetka Peterlin, študentka FOŠ
• 2015: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije: Priznanje Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu za pridobitev certifikata po standardu za sistem vodenja varovanja informacij ISO/IE27001:2005 in s tem povezanimi prizadevanji za zavarovanje osebnih podatkov

Informacijska pooblaščenka

 

Nenehno izboljševanje kot zaveza vodstva FOŠ

FOŠ prepoznava svoje poslanstvo v izobraževanju in prenosu znanja, katerega kakovost odločilno temelji na težnji po odličnosti na vseh področjih. Za doseganje tega našega poslanstva in prispevka k na znanju temelječi družbi, želimo načela sodobne paradigme kakovosti in odličnosti vgraditi v naš vsakodnevni način dela. Tako sistem vodenja na FOŠ sloni na temeljnih gradnikih nove organizacijske paradigme:

 

Osredotočenost na odjemalce

Osredotočenost na odjemalce je osrednji in eden najpomembnejših gradnikov filozofije vodenja FOŠ. Na FOŠ se zavedamo, da so odjemalci primarni razlog našega obstoja, zato si z razumevanjem in predvidevanjem njihovih potreb in pričakovanj prizadevamo za inoviranje ter ustvarjanje vrednosti zanje.

V procesu izvajanja študijskih programov so naši odjemalci študentje, v procesu izvajanja raziskovalno razvojne dejavnosti pa so to naročniki projektov, udeleženci konferenc in bralci edicij naše založniške dejavnosti. Pri vsakodnevnem delovanju FOŠ:

Svojo konkurenčno prednost pred ostalimi visokošolskimi zavodi prepoznavamo  ravno v naši nenehni in verodostojni osredotočenosti v odjemalce ter težnji k preseganju njihovih pričakovanj. Ker se zavedamo, da so odjemalci končni razsodniki o kakovosti našega dela, smo med strateškimi usmeritvami zapisali tudi našo namero po sistematičnem spremljanju zadovoljstva študentov kot tudi zadovoljstva odjemalcev raziskovalno-razvojnega dela.