Canvas Spletni referat Slovensko English
Vpis 2018/2019 >>SLAVNOSTNA AKADEMIJA FOŠ 2017 >>Študijski programi Menedžment kakovosti >>

Novice

Uspešno zaključen projekt PKP Industrija 4.0

31. 7. 2017 se je uspešno zaključil Industrija 4.0 – razvoj delavnic za mladino, ki se je sofinanciral iz Javnega razpisa Po kreativni poti do znanja 2016/17, katerega cilj je bil razviti sklop delavnic za spodbujanje uporabe naprednih tehnologij, učenje reševanja kompleksnih problemov in krepitev ustvarjalnosti med mladimi. V projekt, katerega vodilni partner je bila Fakulteta za organizacijske študije, so bili vključeni pedagoški mentorji s Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto, Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto ter delovna mentorja iz gospodarskega sektorja, in sicer iz Razvojnega centra Novo mesto, Svetovanje in razvoj, d.o.o. ter JAPINA, raziskovanje in razvoj, d.o.o., pri njem pa je sodelovalo tudi 7 študentov.

Študenti so v sklopu projekta prepoznali dobro prakso, ki jo danes najdemo v Sloveniji in v svetu. Proučili so tako načine izvajanja delavnic kot tudi njihovo vsebino. Osredotočili so se na novosti na področju uporabe naprednih tehnologij, najbolj zanimive produkte pa so tudi preizkusili ter nato oblikovali sklope celoletnih delavnic.Dve delavnici sta bili praktično izvedeni v Podzemlju in v Trebnjem.

Glavni izziv projekta je bil omogočiti čim širšemu krogu mladih v celotni regiji stik z najrazličnejšimi »sodobnimi tehnologijami«. Približati jim je bilo treba poklice prihodnosti in skozi večletno sodelovanje v takšnih delavnicah razvijati kompetence, ki bodo ključne za uspeh »Industrije 4.0«.

Kot rezultat projekta je nastal tudi spletni portal, tako da bo projekt živel tudi naprej, v okviru rezultatov projekta pa so predvidene tudi zaposlitve študentov v partnerskih podjetjih.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016-2020« prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 
Projekt je vreden 18.400,00€, ki ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

 


Uspešno zaključen projekt PKP Industrija 4.0
Uspešno zaključen projekt PKP Industrija 4.0
Uspešno zaključen projekt PKP Industrija 4.0
Uspešno zaključen projekt PKP Industrija 4.0
Uspešno zaključen projekt PKP Industrija 4.0
Uspešno zaključen projekt PKP Industrija 4.0
Uspešno zaključen projekt PKP Industrija 4.0
Uspešno zaključen projekt PKP Industrija 4.0
Uspešno zaključen projekt PKP Industrija 4.0
Uspešno zaključen projekt PKP Industrija 4.0
Uspešno zaključen projekt PKP Industrija 4.0

‹ Nazaj