Canvas Spletni referat Slovensko English

Podiplomski študijski program druge stopnje (MAG) Menedžment kakovosti

Temeljni cilji podiplomskega študijskega programa druge stopnje Menedžment kakovosti

Cilj podiplomskega programa druge stopnje (magisterij) Menedžment kakovosti je zagotoviti študentom internalizacijo temeljnih gradnikov sodobne paradigme kakovosti in odličnosti ter posredovanje tistih znanj in spretnosti, ki jim bodo zagotavljale širok nabor kompetenc, potrebnih za obvladovanje kakovosti in odličnosti.

Po zaključku druge stopnje (magisterij) bodo študentje usposobljeni za samostojno vodenje organizacijskih enot, ki jim je poverjena skrb za razvoj, vzpostavitev in nenehno izboljševanje sistemov kakovosti in s tem animiranje organizacijskega razvoja do vrhunske kakovosti oziroma odličnosti.

To bo pomenilo tudi potrebo po internalizaciji avtopoietičnega koncepta obvladovanja kakovosti in odličnosti, temelječega na spiralno-vijačnem zaporedju planiranja, izvedbe, preverjanja in ukrepanja (Demingov P-D-C-A krog).

Odločilno pomemben poudarek bo dan spoznavanju sodobnih pristopov, modelov in orodij, ki jih najboljše organizacije uporabljajo v svoji vsakodnevni praksi. Spoznavanje bodo študentje poglobili s kritično presojo podanih vsebin, prepoznavanjem temeljnih gradnikov in konceptov, s ciljem iskanja sinergijskih učinkov, izboljšav in predvsem integracij v celovit poslovni model.

Pogoji za vpis

V prvi letnik magistrskega študijskega programa Menedžment kakovosti se lahko vpiše:

Šola lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija.

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo upravne in poslovne vede.

Neposredno v drugi letnik programa Menedžment kakovosti se lahko vpišejo kandidati z univerzitetno izobrazbo, pridobljeno v štiriletnih programih. Tem se skladu z 49. členom Zakona o visokem šolstvu prizna 60 KT. Glede na dejstvo, da ima celoten program 120 KT, morajo do zaključka programa opraviti izpite (v obsegu 30 KT) in magistrsko nalogo (v obsegu 30 KT).

Kandidati, ki se vpišejo neposredno v drugi letnik, morajo opraviti naslednje študijske obveznosti:

Diplomanti tistih programov, ki niso opredeljeni kot sorodna strokovna področja, morajo pred zagovorom magistrske naloge opraviti še diferencialne obveznosti iz predmetov Univerzalna odličnost (6 KT) in Sodobne organizacijske teorije (6 KT).

Pogoji za napredovanje po programu

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent/ka doseči najmanj 45 KT iz prvega letnika.

Fakulteta lahko odobri napredovanje v višji letnik tudi če ni dosegel/a zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študent/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu. Drugega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih obveznosti namenjen absolventki staž.

Študentu/ki se v skladu z veljavno zakonodajo lahko podaljša študentski status za največ eno leto, če:

- se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik,
- iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
- študentka v času študija rodi.

Študent/ka lahko glede na študijske dosežke konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Predmetnik

Program traja dve leti in je razdeljen v štiri semestre. Ovrednoten je s 120 KT. Prvi trije so namenjeni izvajanju predmetov, pri čemer vsak semester sestoji iz petih predmetov, medtem ko je četrti semester namenjen delu študentov na izdelavi magistrske naloge. Program vsebuje petnajst predmetov, od katerih jih je deset obveznih, dva izbirna in trije izbirni modulski predmeti. Zaključi se z izdelavo magistrske naloge.

1. letnik
Zap. št. Tip Učne enote Organizirano študijsko delo
P V LV KT
1. semester
1 A Univerzalna odličnost 30 30   6
2 A Raziskovanje v organizacijskih vedah 30 30   6
3 A Metode kvantitativne analize 30 30   7
4 A Globalno trženje, odjemalci in partnerstva 30 30   6
5 A Vodenje, etika in družbena odgovornost 30 20   5
2. semester
6 A Strategije in procesi 30 30   6
7 A Zaposleni in ustvarjalnost 30 30   6
8 A Sodobne organizacijske teorije 30 30   6
9 A Sodobni pristopi kakovosti in odličnosti 30 30   7
10 C Izbirni predmet 30 20   5
2. letnik
Zap. št. Tip Učne enote Organizirano študijsko delo
P V LV KT
3. semester
1 A Magistrski raziskovalni seminar – priprava strokovnega članka 15 30   8
2 B Modulski predmet 1 30 30   6
3 B Modulski predmet 2 30 30   6
4. semester
4 B Modulski predmet 3 30 20   5
5 C Izbirni predmet 2 30 20   5
6   Magistrska naloga*       30
* Študent/ka v tretjem semestru izbere mentorja magistrske naloge in izdela predlog teme magistrske naloge. Ta obveznost je ovrednotena z 10 kreditnimi točkami, ki jih študent/ka dobi, ko temo naloge izbrani mentor oceni s pozitivno oceno. V četrtem semestru študent/ka nadaljuje s pisanjem magistrske naloge pod mentorstvom izbranega mentorja. Magistrska naloga je tako vredna skupaj 30 KT.
Izbirni modul Odličnost menedžmenta
Zap. št. Tip Učne enote Organizirano študijsko delo
P V LV KT
1 B Odličnost menedžmenta 30 30   6
2 B Organizacijsko vedenje 30 30   6
3 B Odličnost vodenja 30 20   5
Izbirni modul Odličnost proizvodov in storitev
Zap. št. Tip Učne enote Organizirano študijsko delo
P V LV KT
1 B Poslovna odličnost 30 30   6
2 B Menedžerski informacijski sistemi 30 30   6
3 B Učeča se organizacija in menedžment znanja 30 20   5
Izbirni predmeti
*izbere se lahko tudi posamezen predmet znotraj neizbranega modula
Zap. št. Tip Učne enote Organizirano študijsko delo
P V LV KT
1 C Kakovost življenja 30 20   5
2 C Kakovost vladanja 30 20   5
3 C Kakovost in odličnost v turizmu 30 20   5
4 C Kakovost in odličnost v zdravstvu 30 20   5
5 C Kakovost in odličnost v javni upravi 30 20   5
6 C Kakovost in odličnost v šolstvu 30 20   5
7 C Ravnanje z okoljem in trajnostni razvoj 30 20   5
8 C Globalizacija poslovanja 30 20   5
9 C Odličnost življenjskega sloga menedžerjev 30 20   5
8 C Osebna odličnost 30 20   5

Splošne kompetence

Študenti bodo v okviru magistrskega študijskega programa Menedžment kakovosti pridobili naslednje splošne kompetence:

Predmetno specifične kompetence

Študenti bodo v magistrskem študijskem programu Menedžment kakovosti pridobili naslednje predmetno specifične kompetence: