Canvas Spletni referat Slovensko English

Visokošolski strokovni (VS) študijski program prve stopnje Menedžment kakovosti

Temeljni cilji visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa prve stopnje Menedžment kakovosti

Cilj visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa prve stopnje Menedžment kakovosti je izobraziti diplomante s temeljnimi znanji s področja organizacijskih ved, s širokim znanjem raziskovalnih metod ter dobrim poznavanjem modelov, standardov in orodij kakovosti.

Diplomanti bodo poznali pomen in možnosti uporabe dognanj sodobne organizacijske teorije v realnem okolju organizacij s poudarkom na prepoznavanju priložnosti za nenehno izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev, procesov in celotne procesno zasnovane organizacije.

S svojim širokim interdisciplinarnim znanjem se bodo lahko takoj po prvi stopnji vključili v kreativni delovni proces v organizacijah v gospodarstvu, javni upravi ali v nevladnih organizacijah ali pa nadaljevali študij na drugi in kasneje na tretji stopnji.

Ob zaključku visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa prve stopnje Menedžment kakovosti želimo študentom zagotoviti internalizacijo gradnikov sodobne organizacijske teorije, temelječe na organizaciji kot ciljno usmerjenih razmerij med ljudmi in internalizacijo avtopoietičnega koncepta obvladovanja kakovosti in odličnosti, temelječega na spiralno-vijačnem zaporedju planiranja, izvedbe, preverjanja in ukrepanja (Demingov P-D-C-A krog).

Odločilno pomemben poudarek bo dan spoznavanju sodobnih pristopov, modelov in orodij, ki jih najboljše organizacije uporabljajo v svoji vsakodnevni praksi.

Pogoji za vpis

V prvi letnik visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa prve stopnje Menedžment kakovosti se lahko na osnovi 38. člena Zakona o visokem šolstvu vpiše:

A. kdor je opravil maturo,
B. kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu,
C. kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. Pri omejitvi vpisa so kandidati/ke iz točk A., B. in C. izbrani po kriteriju doseženih točk splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (40% točk) in splošnega učnega uspeha pri maturi oziroma poklicnem izpitu (60% točk).

Neposredno v drugi letnik visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa prve stopnje Menedžment kakovosti se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil/a višješolski strokovni program, sprejet po 01. 01. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Vpisani študenti morajo do vpisa v tretji letnik opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ FOŠ v skupnem obsegu največ 24 KT.

Neposredno v tretji letnik visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa prve stopnje Menedžment kakovosti se lahko vpiše:

A. kdor je uspešno zaključil/a višješolski študij, sprejet pred 01. 01. 1994.
B. diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni program.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

Vsi kandidati morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov prvega in drugega letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 45 KT predpiše pristojni organ FOŠ na osnovi ugotovljenih razlik med programoma.

Pogoji za napredovanje po programu

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent/ka doseči najmanj 45 KT iz prvega letnika. Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent/ka opraviti vse obveznosti iz prvega letnika in najmanj 45 KT iz drugega letnika.

Fakulteta lahko odobri napredovanje v višji letnik tudi če ni dosegel/a zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študent/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu. Tretjega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih obveznosti namenjen absolventki staž.

Študentu/ki se v skladu z veljavno zakonodajo lahko podaljša študentski status za največ eno leto, če:

Študent/ka lahko glede na študijske dosežke konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Predmetnik

Študij na visokošolskem strokovnem (VS) študijskem programu prve stopnje Menedžment kakovosti traja tri leta (šest semestrov) in je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami. Program tvorijo skupni obvezni predmeti (1., 2., 3. letnik) in izbirni predmeti (2. in 3. letnik). V petem semestru študent izbere enega izmed dveh ponujenih modulov s po tremi modulskimi predmeti. Šesti semester je namenjen izvedbi delovne prakse v izbrani organizaciji ter oblikovanju ter zagovoru diplomske naloge. Študenti v času študija opravijo 25 predmetov, delovno prakso in študij zaključijo z diplomsko nalogo.

1. letnik
Zap. št. Tip Učne enote Organizirano študijsko delo
P V LV KT
1. semester
1 A Temelji organizacije 30 45   6
2 A Raziskovalna metodologija 30 30 15 6
3 A Poslovna matematika 30 45   6
4 A Poslovna statistika 30 30 15 6
5 A Poslovni tuj jezik 1 (ANG)/(NEM) 30 45   6
2. semester
6 A Celovita kakovost in poslovna odličnost 30 45   6
7 A Procesna zasnova organizacije 30 45   6
8 A Trženje 30 45   6
9 A Razvoj proizvodov in procesov 30 45   6
10 A Poslovni tuj jezik 2 (ANG)/(NEM) 30 45   6
2. letnik
Zap. št. Tip Učne enote Organizirano študijsko delo
P V LV KT
3. semester
1 A Teorija organizacije 30 45   6
2 A Proizvodnja 30 45   6
3 A Nabava 30 45   6
4 A Logistika 30 45   6
5 A Menedžment sprememb 30 45   6
4. semester
6 A Ravnanje z ljudmi 30 45   6
7 A Ekonomika organizacije 30 45   6
8 A Temelji menedžmenta 30 45   6
9 A Projektni menedžment 30 45   6
10 C Izbirni predmet 1 30 45   6
3. letnik
Zap. št. Tip Učne enote Organizirano študijsko delo
P V LV KT
5. semester
1 A Informatizacija poslovnih procesov 30   45 6
2 B Modulski predmet 1 30 45   6
3 B Modulski predmet 2 30 45   6
4 B Modulski predmet 3 30 45   6
5 C Izbirni predmet 2 30 45   6
6. semester
6 DP Delovna praksa       18
7 DN Diplomska naloga       12
Izbirni modul Kakovost menedžmenta
Zap. št. Tip Učne enote Organizirano študijsko delo
P V LV KT
1 B Sistemi vodenja 30 45   6
2 B Strateški menedžment 30 45   6
3 B Poslovno komuniciranje 30 45   6
Izbirni modul Kakovost proizvodov in storitev
Zap. št. Tip Učne enote Organizirano študijsko delo
P V LV KT
1 B Inženiring kakovosti 30 45   6
2 B Presoja poslovanja 30 45   6
3 B Standardi, modeli in orodja kakovosti 30 45   6
Izbirni predmeti
*izbere se lahko tudi posamezen predmet znotraj neizbranega modula
Zap. št. Tip Učne enote Organizirano študijsko delo
P V LV KT
1 C Sistem vodenja kakovosti 30 45   6
2 C Sistem ravnanja z okoljem 30 45   6
3 C Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu 30 45   6
4 C Družbena odgovornost organizacij 30 45   6
5 C Statistična orodja kakovosti 30 45   6
6 C Inovacijski menedžment 30 45   6
7 C Podjetništvo 30 45   6
8 C Kakovost življenjskega sloga menedžerjev 30 45   6
9 C Karierno načrtovanje 30 45   6
10 C Poslovni coaching 30 45   6
11 C Metode evalvacije 30 45   6

Splošne kompetence

Študenti bodo v okviru visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa prve stopnje Menedžment kakovosti pridobili naslednje splošne kompetence:

Predmetno specifične kompetence

Študenti bodo v okviru visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa prve stopnje Menedžment kakovosti pridobili naslednje predmetno specifične kompetence: