E-učilnica E-indeks Slovensko English

Vključevanje tujih strokovnjakov in učiteljev v pedagoški proces

Tip projekta: Projekt po razpisu MIZŠ

Status: Zaključen

Datum začetka: 1.12.2016

Datum zaključka: 30.6.2018

Nosilec: prof. dr. Boris Bukovec

 

 

* * *

Projekt z naslovom »Vključevanje tujih strokovnjakov in učiteljev v pedagoški proces« je usmerjen v vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev (gostujoči tuji strokovnjak) v pedagoški proces v okviru študijskih programov vseh treh stopenj v obliki krajših in daljših gostovanj na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) v obdobju med 1. 12. 2016 do 30. 6. 2018.

Projekt je usmerjen v zagotavljanje prenosa znanja iz tuje prakse, teoretičnega znanja in raziskovalne dejavnosti v izobraževalne procese na FOŠ. Pet krajših in eno daljše gostovanje gostujočih tujih strokovnjakov v okviru pedagoškega procesa bodo, z namenom širjenja teoretičnih spoznanj kot tudi poslovnih praks med študenti, prispevala k izmenjavi strokovnega znanja ter načinov poučevanja v okviru vseh treh študijskih programov, ki se izvajajo na FOŠ. Študentje bodo vsrkali nova prispela znanja in s tem pričakujemo, da bodo lažje sprejeti na študij, izpopolnjevanje ali prakso v tujino. V aktivnosti so vpeti tudi domači raziskovalci, učitelji ter ostali zaposleni za potrebe spoznavanja in prevzemanja dobrih praks, prenosa znanja iz tujine ter z namenom razvoja, sodelovanja s tujimi institucijami, tako v pedagoškem kot tudi v raziskovalnem smislu.

Projekt sledi ciljem Slovenske strategije pametne specializacije ter Strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva za obdobje 2016-2020. V tem kontekstu so ključnega pomena, gostovanja tujih strokovnjakov in akademskega osebja iz mednarodnega okolja v slovenskih institucijah. Med ključne ukrepe sodijo institucionalizacija mobilnosti, prenos znanj na področjih tehnologije in računalništva ter vzpostavljanje pogojev za mednarodno vpetost v raziskovalno dejavnost ter izboljševanje možnosti prenosa znanja med gospodarstvom in visokim šolstvom.

 

 

 

Projekt »Vključevanje tujih strokovnjakov in učiteljev v pedagoški proces« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Projekt bo trajal od 1. 12. 2016 do 30. 6. 2018. Skupna višina odobrenih sredstev znaša 38.355,00€, pri čemer je 80% delež upravičenih sredstev sofinanciran s strani Evropske unije, 20% delež pa je sofinanciran iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Spletna stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji.