E-učilnica E-indeks Slovensko English

Tutorstvo

Tutorstvo je opredeljeno kot sistematično nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju. Namen tutorskega sistema je predvsem nudenje podpore študentom med študijem, povečanje prehodnosti študentov v višji letnik, svetovanje študentom pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika, organizacija in nudenje pomoči pri študiju posameznih predmetov oziroma pri strokovni praksi in spodbujanje študentov k udeležbi pri obštudijskih aktivnostih. 

Učiteljsko in uvajalno študentsko tutorstvo

Učiteljsko in uvajalno študentsko tutorstvo se izvaja redno, druge oblike tutorstva se izvajajo po potrebi.

Tutorjem učiteljem se dodelijo študentje ob vpisu v 1. letnik študija, oziroma ob vpisu v 2. letnik, če se študent vpisuje po Merilih za prehode. Tutor učitelj vodi svoje tutorande (ne več kot 30) skozi ves čas njihovega študija oziroma do zaključka njihovega študija na določeni stopnji. Tutor učitelj ima lahko v svoji skupini tutorandov študente, ki so v različnih letnikih študija.

Uvajalno študentsko tutorstvo

Študentsko tutorstvo je namenjeno študentom kot dodatna pomoč pri razumevanju in osvajanju študijske snovi posameznih ali skupini predmetov študijskega programa.

Predmetno študentsko tutorstvo.

Predmetno študentsko tutorstvo je namenjeno študentom kot dodatna pomoč pri razumevanju in osvajanju študijske snovi posameznih ali skupini predmetov študijskega programa. Predmetno študentsko tutorstvo je organizirano pri posameznih predmetih ali skupini predmetov z zahtevno in obsežno študijsko snovjo oziroma po presoji zbora tutorjev.

Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami.

Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami je oblika pomoči študentom, ki imajo status študenta s posebnimi potrebami. Tutor svetuje študentu s posebnimi potrebami v okviru tistih zmožnosti, ki mu omogočajo hitro prilagajanje in uspešno vključevanje v študijsko delo in študentsko življenje.

Naloge tutorja za študente s posebnimi potrebami so predvsem nudenje pomoči pri prilagoditvi načina študija, ki je za študenta s posebnimi potrebami najustreznejši ter pravočasno usmerjanje študenta s posebnimi potrebami na ustrezne strokovne svetovalne službe za razrešitev problemov, ki se jim pojavijo v času študija.

Tutorstvo za tuje študente.

Tutorstvo za tuje študente je oblika pomoči tujim študentom, ki so udeleženci študijske izmenjave na FOŠ. Namen tutorstva za tuje študente je nudenje pomoči tujim študentom pri premagovanju kulturnih razlik in privajanju na novo okolje v času izmenjave v Sloveniji.

Naloge tutorja za tuje študente so zlasti vzpostaviti stik s tujim študentom še pred prihodom v Slovenijo, nudenje pomoči tujemu študentu pri urejanju administrativnih zadev, nudenje pomoči tujemu študentu pri vključevanju v študentsko življenje.

Posebne oblike tutorstva.

FOŠ lahko oblikuje tudi posebne oblike tutorstva, s katerimi želi pomagati študentom v času njihovega študija.