E-učilnica E-indeks Slovensko English

Priznanja

Fakultetna priznanja

FOŠ v skladu s Pravilnikom o spodbujanju ustvarjalnih dosežkov na FOŠ, podeljuje priznanja svojim študentom, zaposlenim in zunanjim sodelavcem (v nadaljevanju: prejemniki priznanj) za dosežke v preteklem študijskem letu. Namen Fakultetnih priznanj je spodbujanje študentov, zaposlenih in zunanjih sodelavcev k nenehnemu izboljševanju kakovosti lastnega dela, dvigu kakovosti na področju organiziranosti FOŠ in s tem krepitvi kulture odličnosti.

FOŠ podeljuje priznanja študentom FOŠ, ki jih lahko prejmejo:

Prav tako FOŠ podeljuje priznanja svojim zaposlenim, ki jih lahko prejmejo za preteklo študijsko leto:

Prijave kandidatov za priznanja oddajo predlagatelji v Referat FOŠ do 15. novembra za preteklo študijsko leto. Prijave oddajo v zaprti ovojnici s pripisom: »Prijava kandidatov za priznanja FOŠ«. Predlog sestavlja obrazec »Prijava kandidata za priznanje FOŠ« (OBR-FOŠ-080) s prilogami, navedenimi v obrazcu.

Prejemniki priznanj prejmejo pisno listino »Priznanje odličnosti FOŠ« ter so imenovani v »Tim odličnežev leta«. Seznam nagrajencev se objavi na oglasni deski in na spletni strani FOŠ.

 

2023/24

Razpis za študijsko leto 2023/2024

2022/23

Razpis za študijsko leto 2022/2023
Tim odličnežev

2021/22 Razpis za študijsko leto 2021/2022
Tim odličnežev

2020/21

Razpis za študijsko leto 2020/2021
Tim odličnežev

2019/20

Aktualni razpis za študijsko leto 2019/2020
Tim odličnežev
Fotogalerija

2018/19

Razpis za študijsko leto 2018/2019
Tim odličnežev
Fotogalerija

2017/18

Razpis za študijsko leto 2017/2018
Tim odličnežev
Fotogalerija

2016/17

Razpis za študijsko leto 2016/2017
Tim odličnežev
Fotogalerija

2015/16

Razpis za študijsko leto 2015/2016 
Tim odličnežev
Fotogalerija

2014/15

Razpis za študijsko leto 2014/2015
Tim odličnežev
Fotogalerija

2013/14

Razpis za študijsko leto 2013/2014
Tim odličnežev
Fotogalerija

2012/13

Razpis za študijsko leto 2012/2013
Tim odličnežev
Fotogalerija

Nahtigalova priznanja

Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto (v nadaljevanju URS) v skladu s Pravilnikom o Nahtigalovih priznanjih podeljuje Nahtigalova priznanja. Njihov namen je spodbujanje študentov in dijakov k raziskovalnemu delu in dvigu raziskovalne kulture na področju Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Postopek podeljevanja Nahtigalovih priznanj, merila za ocenjevanje, sistem izbora prejemnikov priznanj ter kategorije priznanj, so opredeljene v Pravilniku o Nahtigalovih priznanjih in v javnem razpisu za zbiranje predlogov za podelitev Nahtigalovih priznanj, ki sta objavljena na spletni strani URS.

2018

Razpis za Nahtigalova priznanja 2018
Prejemniki

2014

Razpis za Nahtigalova priznanja 2014
Prejemniki

2013

Razpis za Nahtigalova priznanja 2013
Prejemniki

2012

Razpis za Nahtigalova priznanja 2012
Prejemniki

2011

Razpis za Nahtigalova priznanja 2011
Prejemniki