E-učilnica E-indeks Slovensko English

Potek študija

Kombinirana oblika študija

Študij je organiziran v izredni obliki. Letniki se praviloma izvajajo v enem študijskem letu. Pedagoško delo poteka po sistemu zaporedne izvedbe predmetov. Posamezni predmet se prične s predavanji, katerim sledijo vaje po skupinah in na koncu sledi preverjanje znanja. Za vse predmete velja enako zaporedje. Organizacijo in izvedbo izrednega študija prilagajamo možnostim in potrebam študentov. Študij se izvaja kot kombinirana oblika študija, kar pomeni preplet kontaktnih srečanj (fizično) in študija na daljavo (e-učilnice), kar študentom omogoča prilagoditev in lažjo uskladitev študija s svojimi službenimi, družinskimi in drugimi obveznostmi. Pri tem študentom nudimo informacijsko podporo ter možnost pridobitve licenc O365.

Individualno študijsko delo

Samostojni študij je pomembna oblika študija. Med samostojno delo sodijo individualni študij literature, priprava in predstavitev seminarskih nalog, raziskovalno delo študentov pri raziskovalnih projektih, ki potekajo v okviru šole, ter izdelava diplomske naloge. Tak način dela omogoča študentu v čim večji meri razviti lastne ustvarjalne potenciale. Za to je študentom na voljo ustrezna učna infrastruktura, predvsem informacijsko-komunikacijska tehnologija (računalniki, internet, elektronska pošta), ki mu olajšala komuniciranje in pridobivanje informacij, relevantnih za študijsko delo.

Vseživljenjsko mentorstvo

Z namenom ohranjanju stikov fakultete s svojimi diplomanti, širjenju možnosti nadaljnjega sodelovanja in vključevanja v fakultetno delo ter povečevanja socialnega kapitala, tako svojih študentov kot tudi zaposlenih na fakulteti, FOŠ uvaja pristop vseživljenjskega mentorstva.

Vseživljenjsko mentorstvo FOŠ izvaja z željo po:

Strokovno pomoč mentorjem v smislu vseživljenjskega mentorstva zagotavlja Karierni center FOŠ.

Vključevanje strokovnjakov iz prakse v delo ter obiski podjetij

Študij je aplikativno raziskovalno usmerjen, fakulteta pa se aktivno povezuje z okoljem in organizacijami ter strokovnjaki iz prakse. Ti v sklopu organiziranih gostujočih predavanj podajajo svoje znanje s poudarkom na najboljših praksah. Študenti prve stopnje opravljajo strokovno delovno prakso v partnerskih organizacijah, v realnem delovnem okolju, v ta namen ima fakulteta z različnimi organizacijami javnega in zasebnega sektorja iz Dolenjske in Bele krajine že sklenjenih več sporazumov.

Postopki v zvezi z zaključevanjem študija na FOŠ - VS/MAG

Postopek zaključevanja študija na FOŠ je podrobno opisan v e-učilnici, do katere lahko dostopate na tej POVEZAVI.