E-učilnica E-indeks Slovensko English

Poslanstvo

Razvijamo ustvarjalne potenciale posameznikov in organizacijske znanosti ter prispevamo k nenehnemu izboljševanju kakovosti življenja.

Vizija

Postali bomo ena prepoznavnejših fakultet s področja organizacijske znanosti v mednarodnem prostoru, naši diplomanti pa med najbolj priznanimi strokovnjaki s svojega področja.

Slogan

Razvijamo vašo ustvarjalnost.

Vrednote organizacijske kulture FOŠ

Odličnost: Doseganje vrhunskih standardov kakovosti na vseh področjih delovanja FOŠ.

Resnicoljubnost: Resnicoljubnost kot glavno vodilo pri znanstvenem in pedagoškem delu, kar pomeni iskanje novih spoznanj o proučevanih pojavih ter širjenje vedenja o njih na verodostojen in intelektualno pošten način.

Svobodoljubnost: Pravica do svobodnega ustvarjanja, raziskovanja in posredovanja spoznanj.

Avtonomnost: Neodvisnost FOŠ in njenih sodelavcev od političnih, ekonomskih in ideoloških centrov moči.

Trajnostna družbena odgovornost: Zavezanost FOŠ in njenih sodelavcev uveljavljanju, internacionalizaciji in modernizaciji akademskih standardov in njihova usmerjenost v zagotavljanje dobrobiti študentov, ostalih deležnikov, akademske skupnosti in družbe kot celote ter okolja, s poudarki na digitalizaciji in boju proti podnebnim spremembam.

Ustvarjalnost: Sposobnost ustvarjanja novega znanja, izvirne intelektualne refleksije ter inovativnega reševanja izzivov nenehno spreminjajočega se okolja.

Zaupanje: Pripadnost sodelavcev in študentov FOŠ skupnim ciljem in načelom, medsebojno spoštovanje in razumevanje.

Humanizem: Zavezanost FOŠ in njenih sodelavcev spoštovanju osebne integritete vsakega posameznika, sproščanju njihovih ustvarjalnih potencialov in vere v njihovo zmožnost samopreseganja.

Sodelovalnost: Sposobnost timskega delovanja z namenom doseganja sinergijskih učinkov.

Enakost: Vključevanje in zagotavljanje enakosti statusa, pravic, možnosti in nediskriminatornosti vseh deležnikov.

Strateške usmeritve FOŠ

• Odličnost študija in zadovoljstvo študentov
• Znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost ter zadovoljstvo deležnikov
• Odličnost poslovanja in zadovoljstvo sodelavcev
• Družbeno odgovorno delovanje

Povzeto po Strateškem načrtu FOŠ za obdobje 2023 - 2027.

Naš moto pooseblja pesem Toneta Pavčka:

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca  

Spomladi do rožne cvetice,
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,
pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice,
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.

A če ne prideš ne prvič ne drugič
do krova in pravega kova
poskusi:
vnovič
in zopet
in znova.