E-učilnica E-indeks Slovensko English

Visokošolski strokovni (VS) študijski program prve stopnje Menedžment kakovosti

 Osnovne informacije

 

Temeljni cilji visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa prve stopnje Menedžment kakovosti

Cilj visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa prve stopnje Menedžment kakovosti je izobraziti diplomante s temeljnimi znanji s področja organizacijskih ved, s širokim znanjem raziskovalnih metod ter dobrim poznavanjem modelov, standardov in orodij kakovosti.

Diplomanti bodo poznali pomen in možnosti uporabe dognanj sodobne organizacijske teorije v realnem okolju organizacij s poudarkom na prepoznavanju priložnosti za nenehno izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev, procesov in celotne procesno zasnovane organizacije.

S svojim širokim interdisciplinarnim znanjem se bodo lahko takoj po prvi stopnji vključili v kreativni delovni proces v organizacijah v gospodarstvu, javni upravi ali v nevladnih organizacijah ali pa nadaljevali študij na drugi in kasneje na tretji stopnji.

Ob zaključku visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa prve stopnje Menedžment kakovosti želimo študentom zagotoviti internalizacijo gradnikov sodobne organizacijske teorije, temelječe na organizaciji kot ciljno usmerjenih razmerij med ljudmi in internalizacijo avtopoietičnega koncepta obvladovanja kakovosti in odličnosti, temelječega na spiralno-vijačnem zaporedju planiranja, izvedbe, preverjanja in ukrepanja (Demingov P-D-C-A krog).

Odločilno pomemben poudarek je dan spoznavanju sodobnih pristopov, modelov in orodij, ki jih najboljše organizacije uporabljajo v svoji vsakodnevni praksi.

Po zaključku študija diplomant pridobi strokovni naslov: diplomirani organizator / diplomirana organizatorka, z okrajšavo dipl. org. (VS).

Glede na učne izide se študijski program razvršča v 7 raven slovenskega ogrodja kvalifikacij (SOK), 6 raven evropskega ogrodja kavalifikacij (EOK) in prvo stopnjo evropskega ogrodja visokošolskih kvalifikacij (EOVK).

Pogoji za vpis

V prvi letnik visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa prve stopnje Menedžment kakovosti se lahko na osnovi 38. člena Zakona o visokem šolstvu vpiše:

A. kdor je opravil maturo,
B. kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu,
C. kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. Pri omejitvi vpisa so kandidati/ke iz točk A., B. in C. izbrani po kriteriju doseženih točk splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (40% točk) in splošnega učnega uspeha pri maturi oziroma poklicnem izpitu (60% točk).

Neposredno v drugi letnik visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa prve stopnje Menedžment kakovosti se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil višješolski strokovni program, sprejet po 01. 01. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Vpisani študenti morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ FOŠ v skupnem obsegu največ 24 KT po ECTS. Diplomantom, ki se vpišejo neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Menedžment kakovosti, se ob vpisu na podlagi odločbe dekana določijo dodatne obveznosti v obliki diferencialnih izpitov ter za 1. letnik prizna razliko KT po ECTS, ki jih ne pridobijo z opravljenimi diferencialnimi izpiti.

Neposredno v tretji letnik visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa prve stopnje Menedžment kakovosti se lahko vpiše:

A. kdor je uspešno zaključil višješolski študij, sprejet pred 01. 01. 1994.
B. diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa, sprejetega pred 11.6.2004 (nebolonjski), če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni program.

Vpisani študenti morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov prvega in drugega letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 45 KT po ECTS predpiše pristojni organ fakultete na osnovi ugotovljenih razlik med programoma.
Diplomantom, ki se vpišejo neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Menedžment kakovosti, se ob vpisu na podlagi odločbe dekana določijo dodatne obveznosti v obliki diferencialnih izpitov in za 1. in 2. letnik prizna razliko KT po ECTS, ki jih ne pridobijo z opravljenimi diferencialnimi izpiti.

Več>>

Pogoji za napredovanje po programu

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent/ka doseči najmanj 45 KT iz prvega letnika. Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent/ka opraviti vse obveznosti iz prvega letnika in najmanj 45 KT iz drugega letnika.

Fakulteta lahko odobri napredovanje v višji letnik tudi če ni dosegel/a zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študent/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu. Tretjega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih obveznosti namenjen absolventki staž.

Status študenta preneha, če študent:

Iz upravičenih razlogov se status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.Študent/ka lahko glede na študijske dosežke konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Predmetnik - prenovljen s študijskim letom 2020/2021

V mesecu januarju 2020 je bil sprejet prenovljen predmetnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Menedžment kakovosti, ki se bo začel izvajati s študijskim letom 2020/2021 in bo veljal za novo vpisane študente.

Obstoječi študentje, ki redno napredujejo, bodo študijski program lahko zaključili po starem predmetniku, lahko pa se bodo odločili za dokončanje študija po novem predmetniku. V tem primeru bodo s strani referata prejeli obvestilo o obveznostih, ki jih morajo opraviti za dokončanje študija po novem predmetniku.

Ostali študentje bodo študijski progam zaključili po novem predmetniku.

Študij na visokošolskem strokovnem (VS) študijskem programu prve stopnje Menedžment kakovosti traja tri leta (šest semestrov) in je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami. Program tvori 20 obveznih in 5 izbirnih predmetov, delovno prakso in diplomsko nalogo.

1. letnik
Zap. št. Tip Učne enote KT
1. semester
1 A Temelji organizacije 6
2 A Raziskovalna metodologija 1 6
3 A Temelji menedžmenta 6
4 A Poslovna statistika 6
5 A Poslovni tuj jezik 1 (ANG)/(NEM) 6
2. semester
6 A Celovita kakovost in poslovna odličnost 6
7 A Procesna zasnova organizacije 6
8 A Trženje 6
9 A Razvoj proizvodov in procesov 6
10 C Izbirni predmet 1 6
2. letnik
Zap. št. Tip Učne enote KT
3. semester
1 A Teorija organizacije 6
2 A Proizvodnja 6
3 A Nabava 6
4 A Logistika 6
5 A Pravni okviri poslovanja 6
4. semester
6 A Ravnanje z ljudmi 6
7 A Ekonomika organizacije 6
8 A Projektni menedžment 6
9 C Izbirni predmet 2 6
10 C Izbirni predmet 3 6
3. letnik
Zap. št. Tip Učne enote KT
5. semester
1 A Informatizacija poslovnih procesov 6
2 A Poslovni tuj jezik 2 (ANG/NEM) 6
3 A Menedžment sprememb 6
4 C Izbirni predmet 4 6
5 C Izbirni predmet 5 6
6. semester
6 A Delovna praksa 18
7   Diplomska naloga 12

 

Izbirni predmeti
Zap. št. Tip Učne enote KT
1 C Sistemi vodenja 6
2 C Strateški menedžment 6
3 C Poslovno komuniciranje 6
4 C Sistem vodenja kakovosti 6
5 C Sistem ravnanja z okoljem 6
6 C Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu 6
7 C Družbena odgovornost organizacij 6
8 C Inovacijski menedžment 6
9 C Podjetništvo 6
10 C Karierno načrtovanje 6
11 C Poslovni kovčing 6
12 C Diplomski raziskovalni seminar 6
13 C Turistično vodenje 6
14 C Dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju 6
15 C Zgodbe v turizmu 6
16 C Menedžment prireditev 6
17 C Harmonija vin in jedi 6
18 C Projektni praktikum I 6
19 C Temelji menedžmenta dobrega počutja 6

A - obvezni predmet
C - izbirni predmet
KT - kreditne točke po sistemu ECTS

Splošne kompetence

Študenti bodo v okviru visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa prve stopnje Menedžment kakovosti pridobili naslednje splošne kompetence:

 1. Poznavanje in razumevanje procesov, procesno zasnovane organizacije ter sposobnost obvladovanja nenehnega izboljševanja.
 2. Poznavanje in razumevanje širokega nabora pristopov, modelov, orodij in standardov za nenehno izboljševanje kakovosti organizacije ter njihovo aplikacijo v realno okolje.
 3. Uporaba in razvoj metod in tehnik za uspešno in učinkovito obvladovanje procesov ter nenehno izboljševanje kakovosti dela, proizvodov in storitev.
 4. Sposobnost analize, sinteze ter fleksibilne uporabe znanja v praksi.
 5. Obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov na področju organizacijskih študij.
 6. Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja kooperativnih odnosov za delo v skupini in z drugimi zainteresiranimi ter zmožnost ustvarjalnega dialoga.
 7. Razvoj kritične in samokritične presoje.
 8. Poznavanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje v strokovnem delu.
 9. Etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v družbenem okolju.
 10. Usposobljenost za obvladovanje organizacijskih sprememb v organizaciji kot odziv na spremembe v okolju.
 11. Občutljivost za ljudi, usmerjanje razmerij med njimi ter razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti v domačem in mednarodnem okolju.
 12. Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskih odnosov z vsemi zainteresiranimi (odjemalci, zaposleni, lastniki, družbeno okolje) za doseganje sonaravnega trajnostnega razvoja.
 13. Usposobljenost za vodenje oddelka in/ali skupine, organiziranje aktivnega in samostojnega dela ter usposabljanje zaposlenih.
 14. Sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanj različnih predmetov.
 15. Usposobljenost za mentorsko delo, strokovni razvoj in vseživljenjsko učenje.
 16. Razvoj in uporaba digitalnih kompetenc v domačem in mednarodnem okolju.

Predmetno specifične kompetence

Študenti bodo v okviru visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa prve stopnje Menedžment kakovosti pridobili naslednje predmetno specifične kompetence:

 1. Internalizacija gradnikov sodobne organizacijske teorije, temelječe na organizaciji kot ciljno usmerjenih razmerij med ljudmi.
 2. Poznavanje in razumevanje avtopoietičnega koncepta obvladovanja kakovosti in odličnosti, temelječega na spiralno-vijačnem zaporedju planiranja, izvedbe, preverjanja in ukrepanja.
 3. Sposobnost razumevanja in uporabe sodobnih teorij organizacije v praktičnem okolju.
 4. Obvladovanje metodologije in tehnologije raziskovanja na področju organizacijskih študij.
 5. Sposobnost razumevanja matematičnih in statističnih zakonitosti s poudarkom na njihovo uporabnost v praksi.
 6. Aktivno obvladovanje komuniciranja v tujem jeziku s poglobljenim poznavanjem izrazoslovja s področja organizacijskih študij.
 7. Poznavanje in razumevanje filozofije, pristopov, modelov, orodij in standardov celovite kakovosti in poslovne odličnosti ter usposobljenost za njihovo uporabo v praksi.
 8. Sposobnost prepoznavanja, obvladovanje in nenehnega izboljševanja procesov v organizaciji ter njihove povezave v celovit sistem procesov.
 9. Internalizacija odločilne pomembnosti usmeritve v zahteve in pričakovanja odjemalcev in obvladovanje temeljnih pristopov in metod trženja.
 10. Poznavanje temeljnih konceptov procesa razvoja novih proizvodov in storitev.
 11. Poznavanje pristopov in modelov kakovostnega obvladovanja procesa proizvodnje proizvodov in storitev.
 12. Sposobnost prepoznavanja in obvladovanja partnerskih odnosov z dobavitelji oziroma v celotni oskrbovalni verigi, prodaji in poprodaji.
 13. Poznavanje in obvladovanje logističnih procesov in njihove prepletenosti z ostalimi procesi v organizaciji.
 14. Obvladovanje ključnih praktičnih pristopov na področju ravnanja z ljudmi v smislu sproščanja njihovih ustvarjalnih potencialov.
 15. Sposobnost prepoznavanja in obvladovanja ključnih vidikov ekonomike organizacije.
 16. Obvladovanje temeljnih znanj in praktičnih pristopov, potrebnih za učinkovito in uspešno obvladovanje sistema vodenja organizacije s poudarkom na vodenju z zgledom, poslovnem komuniciranju, obvladovanju projektov, informatizaciji procesov in sistemskem razmišljanju.
 17. Usposobljenost za obvladovanje in nenehno izboljševanje dela v proizvodnih oziroma storitvenih organizacijah.