Canvas Spletni referat Slovensko English

Podiplomski študijski program tretje stopnje (DR) Menedžment kakovosti

Predstavitveni zbornik

Temeljni cilji

Doktorski študijski programi študentom omogočajo poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja in razvijanje kritične refleksije. Obvezen sestavni del teh programov so tudi temeljne ali aplikativne raziskovalne naloge.

Temeljni cilj podiplomskega študijskega programa tretje stopnje Menedžment kakovosti je doktorandu zagotoviti sposobnost nenehnega samopreseganja in prepoznavanja paradigmatičnih premikov in zmožnost oblikovanja sodobnih inovativnih konceptov in pristopov, namenjenih izboljševanju kakovosti življenja posameznikov, organizacij in skupnosti.

V sklopu doktorskega študija doktorandi predhodno pridobljena znanja in kompetence poskušajo nadgraditi z vsebino temeljnih gradnikov celostnega uravnoteženega sonaravnega razvoja (omrežja, cikličnost, sončna energija, partnerstvo, različnost, dinamično ravnotežje…) in že na začetku prepoznavati ključno različnost v objektu osrediščenja.

V okviru podiplomskega doktorskega študija Menedžment kakovosti želimo izobraziti doktorande za raziskovalno delo predvsem v znanstveno raziskovalni ter pedagoški dejavnosti, kot tudi za raziskovalno in strokovno delo v gospodarstvu ter negospodarstvu in javni upravi. Temeljni cilji doktorskega študija na vsebinskem strokovnem področju so usmerjeni zlasti v poznavanje raziskovalne aktivnosti na področju kakovosti in poslovne odličnosti ter njenih sorodnih disciplin kot tudi pod-disciplin.

Po zaključku študija doktorand pridobi znanstveni naslov doktor znanosti s pripisom področja, ki se določi glede na raziskovalno področje (možnosti področij: menedžment kakovosti ali menedžment v turizmu ali razvojni menedžment ali menedžment informacijsko-komunikacijskih tehnologij ali evropske študije ali vojaške študije).

Glede na učne izide se študijski program razvršča v 10 raven slovenskega ogrodja kvalifikacij (SOK), 8 raven evropskega ogrodja kavalifikacij (EOK) in tretjo stopnjo evropskega ogrodja visokošolskih kvalifikacij.

Pogoji za vpis

V prvi letnik doktorskega študijskega programa Menedžment kakovosti se lahko vpiše, kdor izpolnjuje najmanj enega od naslednjih kriterijev:

Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno magistrskega študija brez ocene magistrske naloge (ali povprečno oceno zadnjih dveh letnikov študija v primeru, da gre za enovit magistrski študij) in glede na oceno magistrske naloge. Vsak od omenjenih dveh kriterijev ima enako težo. V primeru, da magistrski študij ni vključeval magistrske naloge ali se le-ta ni ocenjevala, se kot edini kriterij šteje povprečna ocena magistrskega študija.

V doktorski študijski program Menedžment kakovosti so možni naslednji prehodi:
• iz študijskih programov tretje stopnje
• za diplomante t. i. nebolonjskih študijskih programov, katerih prehodi so urejeni v prehodni določbi ZViS-E (16. člen).

Diplomantom dosedanjih (starih, tj. pred bolonjskim sistemom) študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje skladno s 3. alinejo 16. člena ZViS-E priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk. Na tej podlagi se vpišejo neposredno v drugi letnik, pri čemer pa morajo do konca prvega semestra tega letnika predložiti dispozicijo svoje doktorske disertacije.

Diplomantom, ki se vpišejo neposredno v 2. letnik doktorskega študijskega programa 3. stopnje Menedžment kakovosti, se ob vpisu na podlagi odločbe dekana določijo dodatne obveznosti v obliki diferencialnih izpitov ter za 1. letnik prizna razliko KT, ki jih ne pridobijo z opravljenimi diferencialnimi izpiti.

Vloge za prehod se obravnavajo individualno po postopku, določenem s statutom FOŠ.

Več>>

 

Pogoji za napredovanje po programu

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent/ka doseči najmanj 30 ECTS iz prvega letnika, izbrati mentorja in morebitnega somentorja, ki ju potrdi senat FOŠ, ter oddati dispozicijo doktorske disertacije, kar se dokazuje s podpisom mentorja na obrazcu OBR-FOŠ-011.

Pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik so opravljene vse obveznosti prvega letnika v obsegu 60 KT in opravljeno individualno delo drugega letnika v obsegu 60 KT. Opravljene obveznosti drugega letnika se ugotavljajo na podlagi mnenja mentorja, ki na podlagi individualnih razgovorov s študentom in materialov, ki jih ta predloži, oceni preliminarne rezultate njegovega individualnega dela.

FOŠ lahko odobri napredovanje v višji letnik tudi če ni dosegel/a zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študent/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu.

Status študenta preneha, če študent:
• se izpiše,
• se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
• je bil izključen iz FOŠ,
• dokonča podiplomski študij,
• ne dokonča podiplomskega študija tretje stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra

Študent/ka lahko glede na študijske dosežke konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Predmetnik s kreditnim vrednotenjem študijskih obveznosti

Program traja tri leta in je razdeljen v šest semestrov. Ovrednoten je s 180 KT. Prvi semester je namenjen teoretski in metodološki poglobitvi predhodnih znanj, ki omogočajo uvod v doktorski študij. Drugi semester je namenjen delu na dispoziciji za doktorsko disertacijo. Tretji in četrti semester sta namenjena individualnem delu na doktorski disertaciji ob pomoči mentorja in morebitnega somentorja. To se v petem semestru poveže s seminarjem za pripravo disertacijo, v okviru katerega kandidati predstavijo pripravljeni osnutek disertacije in prejmejo napotke za nadaljnje izpopolnitve, tako da lahko delo zaključijo do konca šestega semestra.

1. letnik
Zap. št. Tip Učne enote Organizirano študijsko delo
P V LV KT
1. semester
1 A

Metode triangulacije

10 30   15
2 B Izbirni teoretski predmet 10 30   15
2. semester
3 C Seminar za dispozicijo 5 25   15
4 I Individualno delo na dispoziciji       15
2. letnik
Zap. št. Tip Učne enote Organizirano študijsko delo
P V LV KT
1 I Individualno delo na disertaciji       60
3. letnik
Zap. št. Tip Učne enote Organizirano študijsko delo
P V LV KT
1 C Seminar za disertacijo   30   15
2 I Individualno delo na disertaciji       45
Izbirni predmeti
Zap. št. Tip Učne enote Organizirano študijsko delo
P V LV KT
1 B Nove paradigme organizacijskih teorij 10 30   15
2 B Nove paradigme inoviranja in odličnosti 10 30   15
3 B Nove paradigme zdržnega razvoja 10 30   15
4 B Nove paradigme razvojnega menedžmenta 10 30   15
5
B Nove paradigme destinacijskega menedžmenta 10 30   15
6 B Nove paradigme menedžmenta informacijsko komunikacijskih tehnologij 10 30   15
7 B Nove paradigme razvoja Evrope 10 30   15
8 B Nove paradigme vojaške organizacije 10 30
15

Splošne kompetence

Študenti bodo v okviru doktorskega študijskega programa Menedžment kakovosti pridobili naslednje splošne kompetence:

Predmetno specifične kompetence

Študenti bodo v doktorskem študijskem programu Menedžment kakovosti v okviru predmetno-specifičnih kompetenc pridobili in obvladali zlasti: