E-učilnica E-indeks Slovensko English

Akreditacijska številka Erasmus listine FOŠ: (2021)1530211 - 27/2/2021

Erasmus ID koda: SI NOVO-ME10

Številka OID: E10129692

Erasmus listina: Erasmus charter for heigher education 2021 – 2027

EPS: Erasmus Policy Statement (EPS) 2021 – 2027 

Študentska listina Erasmus+

Kaj je Erasmus+?

Erasmus+ je program Evropske unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport. Njegovi glavni cilji so spodbujanje mobilnosti študentov, profesorjev in mladih ter krepitev sodelovanja med visokošolskimi ustanovami in organizacijami iz različnih držav.

Cilji programa Erasmus+ vključujejo tudi spodbujanje vključenosti in raznolikosti, enakosti spolov, trajnostnega razvoja (zeleni Erasmus+), digitalne preobrazbe v izobraževanju in aktivne participacije v demokratični družbi. S tem želi program prispevati k razvoju bolj inkluzivnega, raznolikega in sodobnega izobraževalnega okolja.

 V programu Erasmus+ lahko sodelujejo kot programske države članice Evropske unije ter Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija ter nekdanja jugoslovanska republika Severna Makedonija in Srbija. Kot partnerske države pa štejejo vse ostale države sveta, razen izjem, kot so zapisane v Vodniku za prijavitelje.

Fakulteta FOŠ izvaja projekte mobilnosti Erasmus+ od leta 2013-2014.

                                                                              ***

1. MOBILNOST ŠTUDENTOV IN MLADIH DIPLOMANTOV

Možne so naslednje mobilnosti:

Mobilnost za namen študija na visokošolski instituciji, v trajanju od 2 do 12 mesecev. Vse sodelujoče institucije iz držav članic EU in tretjih držav pridruženemu programu morajo biti visokošolske institucije, nosilke ECHE listine.

Mobilnost za namen prakse - Študent sam izbere institucijo/podjetje/organizacijo na kateri bo opravljal prakso v posvetu s koordinatorjem za prakso oziroma projektno pisarno.

Študent lahko v vsakem ciklu študija odide na mobilnost v trajanju do 12 mesecev (t.j. 12 mesecev v času dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija, 12 mesecev v času študija tretje stopnje kot doktorand).

Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in prakse. Poleg tega se lahko mobilnosti za namen prakse udeležijo tudi »mladi« diplomanti po zaklljučku prve, druge ali tretje stopnje študija, vendar morajo biti izbrani za mobilnost s strani FOŠ pred zaključkom študija, prav tako mora biti njihovo usposabljanje izvedeno v 12 mesecih po datumu diplomiranja na vseh treh stopnjah.

 

Mogoče nimaš časa ali pa ne moreš preživeti dlje časa v tujini, ampak bi se vseeno udeležil mednarodne izmenjave in raziskoval druge države ter spoznal različne ljudi?

Vsako študijsko obdobje ali praksa v tujini, se lahko opravi kot KOMBINIRANA MOBILNOST. Kombinirana aktivnost je kombinacija fizične mobilnosti z virtualno komponento, ki olajša spletno izmenjavo in timsko delo za sodelovalno učenje.

V tem primeru mora fizična mobilnost trajati od 5 do 30 dni, ter mora biti kombinirana z virtualno komponento, ki jo lahko opraviš od doma.

Več informacij lahko dobite pri Erasmus+ koordinatorki na erasmus@fos-unm.si ali osebno po predhodni najavi.

 

Fakulteta omogoča študijsko mobilnost oziroma sodeluje z naslednjimi visokošolskimi institucijami.

                                                                              ***

2. MOBILNOST OSEBJA

Možne so naslednje mobilnosti:

Mobilnost osebja za namen poučevanja:

Program Erasmus+ omogoča sofinanciranje mobilnosti učnega osebja, tako za izvedbo predavanj učnega osebja (lahko tudi v kombinaciji z usposabljanjem), kakor tudi za zaposlene iz tujih podjetjih ali drugih organizacijah.

Trajanje: od 2 dni do 2 mesecev → poučevanje mora trajati vsaj 8 ur na teden. Če mobilnost traja več kot 1 teden, se sorazmerno poveča število ur poučevanja.

• Mobilnost osebja za namen usposabljanja:

Program Erasmus+ omogoča sofinanciranje mobilnosti osebja za lastno usposabljanje v tujini, izobraževalne obiske na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov (job shadowing) na partnerskih visokošolskih institucijah ali v drugih ustreznih organizacijah.

Trajanje: od 2 dni do 2 mesecev.

Kandidati, ki se želijo vključiti v program mobilnosti morajo biti zaposleni ali člani akademskega zbora FOŠ. Več o pravilih mobilnosti si lahko preberete v Pravilniku o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih, ki je dostopen tudi v spletnem referatu FOŠ.

FOŠ ima sklenjene bilateralne sporazume za osebje z naslednjimi tujimi visokošolskimi inštitucijami.

                                                                              ***

„Financirala Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali nacionalne agencije CMEPIUS. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.“

                                                                              ***

Arhiv 2023

ERASMUS+ program 2014-2020

ERASMUS program 2007-2014 (Vseživljenjsko učenje)