Canvas Spletni referat Slovensko English

Podiplomski študijski program druge stopnje (MAG) Menedžment kakovosti

Predstavitveni zbornik

Temeljni cilji podiplomskega študijskega programa druge stopnje Menedžment kakovosti

Cilj podiplomskega programa druge stopnje (magisterij) Menedžment kakovosti je zagotoviti študentom internalizacijo temeljnih gradnikov sodobne paradigme kakovosti in odličnosti ter posredovanje tistih znanj in spretnosti, ki jim bodo zagotavljale širok nabor kompetenc, potrebnih za obvladovanje kakovosti in odličnosti.

Po zaključku druge stopnje (magisterij) bodo študentje usposobljeni za samostojno vodenje organizacijskih enot, ki jim je poverjena skrb za razvoj, vzpostavitev in nenehno izboljševanje sistemov kakovosti in s tem animiranje organizacijskega razvoja do vrhunske kakovosti oziroma odličnosti.

To bo pomenilo tudi potrebo po internalizaciji avtopoietičnega koncepta obvladovanja kakovosti in odličnosti, temelječega na spiralno-vijačnem zaporedju planiranja, izvedbe, preverjanja in ukrepanja (Demingov P-D-C-A krog).

Odločilno pomemben poudarek bo dan spoznavanju sodobnih pristopov, modelov in orodij, ki jih najboljše organizacije uporabljajo v svoji vsakodnevni praksi. Spoznavanje bodo študentje poglobili s kritično presojo podanih vsebin, prepoznavanjem temeljnih gradnikov in konceptov, s ciljem iskanja sinergijskih učinkov, izboljšav in predvsem integracij v celovit poslovni model.

Po zaključku študija diplomant pridobi strokovni naslov magister menedžmenta kakovosti / magistrica menedžmenta kakovosti. 

Glede na učne izide se študijski program razvršča v 8 raven slovenskega ogrodja kvalifikacij (SOK), 7 raven evropskega ogrodja kavalifikacij (EOK) in drugo stopnjo evropskega ogrodja visokošolskih kvalifikacij (EOVK).

Pogoji za vpis

V prvi letnik magistrskega študijskega programa Menedžment kakovosti se lahko vpiše:

• kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ESCT (po bolonjskem sistemu);
• kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij; (pred bolonjskim sistemom);
• kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred zagovorom magistrske naloge z opravljanjem predmetov Temelji organizacije (6 KT) in Teorija organizacije (6 KT).

Šola lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija.

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo upravne in poslovne vede.

Neposredno v 2. letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Menedžment kakovosti se lahko vpiše:

• kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz sorodnih študijskih področij. Kot sorodna študijska področja se štejejo upravne in poslovne vede.
• kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ostalih študijskih področij. Kandidatu pristojni organ FOŠ predpiše diferencialne izpite iz predmetov Univerzalna odličnost (6KT) in Sodobne organizacijske teorije (6KT).

Diplomantom, ki se vpišejo neposredno v 2. letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Menedžment kakovosti, se ob vpisu na podlagi odločbe dekana določijo dodatne obveznosti v obliki diferencialnih izpitov ter za 1. letnik prizna razliko KT, ki jih ne pridobijo z opravljenimi diferencialnimi izpiti.

Vloge za prehod se obravnavajo individualno po postopku, določenem s statutom FOŠ.

Več>>

 

Pogoji za napredovanje po programu

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent/ka doseči najmanj 45 KT iz prvega letnika.

Fakulteta lahko odobri napredovanje v višji letnik tudi če ni dosegel/a zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študent/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu. Drugega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih obveznosti namenjen absolventki staž.

Status študenta preneha, če študent:

Iz upravičenih razlogov se status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto, če:

• študent ne diplomira na študijskem programu prve stopnje ali ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, če v času študija ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa ali smeri,
• študent ne diplomira na študijskem programu prve stopnje ali ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer,
• se študent med študijem ne vpiše na naslednji letnik oziroma semester.

Študent/ka lahko glede na študijske dosežke konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Predmetnik

Program traja dve leti in je razdeljen v štiri semestre. Ovrednoten je s 120 KT. Prvi trije so namenjeni izvajanju predmetov, pri čemer vsak semester sestoji iz petih predmetov, medtem ko je četrti semester namenjen delu študentov na izdelavi magistrske naloge. Program vsebuje petnajst predmetov, od katerih jih je deset obveznih ter pet izbirnih predmetov. Zaključi se z izdelavo magistrske naloge.

1. letnik
Zap. št. Tip Učne enote Organizirano študijsko delo
P V LV KT
1. semester
1 A Univerzalna odličnost 30 30   6
2 A Raziskovanje v organizacijskih vedah 30 30   6
3 A Metode kvantitativne analize 30 30   7
4 A Globalno trženje, odjemalci in partnerstva 30 30   6
5 A Vodenje, etika in družbena odgovornost 30 20   5
2. semester
6 A Strategije in procesi 30 30   6
7 A Zaposleni in ustvarjalnost 30 30   6
8 A Sodobne organizacijske teorije 30 30   6
9 A Sodobni pristopi kakovosti in odličnosti 30 30   7
10 C Izbirni predmet 1* 30 20   5
2. letnik
Zap. št. Tip Učne enote Organizirano študijsko delo
P V LV KT
3. semester
1 A Magistrski raziskovalni seminar – priprava strokovnega članka 15 30   8
2 C Izbirni predmet 2 30 30   6
3 C Izbirni predmet 3 30 30   6
4. semester
4 C Izbirni predmet 4 30 20   5
5 C Izbirni predmet 5* 30 20   5
6   Magistrska naloga**       30

* Možnost zamenjave po lastni izbiri.
** Študent/ka v tretjem semestru izbere mentorja magistrske naloge in izdela predlog teme magistrske naloge. Ta obveznost je ovrednotena z 10 kreditnimi točkami, ki jih študent/ka dobi, ko temo naloge izbrani mentor oceni s pozitivno oceno. V četrtem semestru študent/ka nadaljuje s pisanjem magistrske naloge pod mentorstvom izbranega mentorja. Magistrska naloga je tako vredna skupaj 30 KT.

Izbirni predmeti
Zap. št. Tip Učne enote Organizirano študijsko delo
P V LV KT
1 C Odličnost menedžmenta 30 30   6
2 C Organizacijsko vedenje 30 30   6
3 C Odličnost vodenja 30 20   5
4 C Poslovna odličnost 30 30   6
5 C Menedžerski informacijski sistemi 30 30   6
6 C Učeča se organizacija in menedžment znanja 30 20   5
7 C Nova paradigma turizma 30 30   6
8 C Trženje v turizmu 30 30   6
9 C Menedžment turističnih destinacij 30 20   5
10 C Kakovost življenja 30 20   5
11 C Kakovost vladanja 30 20   5
12 C Kakovost in odličnost v turizmu 30 20   5
13 C Kakovost in odličnost v zdravstvu 30 20   5
14 C Kakovost in odličnost v javni upravi 30 20   5
15 C Kakovost in odličnost v šolstvu 30 20   5
16 C Globalizacija poslovanja 30 20   5
17 C Osebna odličnost 30 20   5
18 C Odličnost projektnega menedžmenta 30 30   6
19 C Evropske institucije in procesi 30 20   5
20 C Javne politike 30 20   5
21 C Regionalni razvoj 30 20   5
22 C Evropske politike
30 30   6
23 C Evropski upravni in pravni okvir 20
  5
24 C Evropsko poslovno okolje in upravljalske prakse
20
  5

* Priporočeni sklopi: MENEDŽMENT (23, 1, 2, 3, 6), REGIONALNI RAZVOJ (15, 18, 25, 26, 27) ODLIČNOST (23, 4, 5, 6, 3), TURIZEM (16, 7, 8, 9, 21).

Arhiv-predmetnik 2012/2013 »

Splošne kompetence

Študenti bodo v okviru magistrskega študijskega programa Menedžment kakovosti pridobili naslednje splošne kompetence:

Predmetno specifične kompetence

Študenti bodo v magistrskem študijskem programu Menedžment kakovosti pridobili naslednje predmetno specifične kompetence: