E-učilnica E-indeks Slovensko English

Podiplomski študijski program druge stopnje (MAG) Menedžment kakovosti

 

 Osnovne informacije

 

Temeljni cilji >>

Pogoji za vpis >>

Pogoji za napredovanje >>

Predmetnik >>

Splošne kompetence >>

Predmetno specifične kompetence >>

Vsebine predmetov >>

 

① Temeljni cilji podiplomskega študijskega programa druge stopnje Menedžment kakovosti

Cilj podiplomskega programa druge stopnje (magisterij) Menedžment kakovosti je zagotoviti študentom internalizacijo temeljnih gradnikov sodobne paradigme kakovosti in odličnosti ter posredovanje tistih znanj in spretnosti, ki jim bodo zagotavljale širok nabor kompetenc, potrebnih za obvladovanje kakovosti in odličnosti.

Po zaključku druge stopnje (magisterij) so diplomanti usposobljeni za samostojno vodenje organizacijskih enot, ki jim je poverjena skrb za razvoj, vzpostavitev in nenehno izboljševanje sistemov kakovosti in s tem animiranje organizacijskega razvoja do vrhunske kakovosti oziroma odličnosti.

To bo pomenilo tudi potrebo po internalizaciji avtopoietičnega koncepta obvladovanja kakovosti in odličnosti, temelječega na spiralno-vijačnem zaporedju planiranja, izvedbe, preverjanja in ukrepanja (Demingov P-D-C-A krog).

Odločilno pomemben poudarek je dan spoznavanju sodobnih pristopov, modelov in orodij, ki jih najboljše organizacije uporabljajo v svoji vsakodnevni praksi. Spoznavanje študentje poglobijo s kritično presojo podanih vsebin, prepoznavanjem temeljnih gradnikov in konceptov, s ciljem iskanja sinergijskih učinkov, izboljšav in predvsem integracij v celovit poslovni model.

Po zaključku študija diplomant pridobi strokovni naslov magister menedžmenta kakovosti / magistrica menedžmenta kakovosti. 

Glede na učne izide se študijski program razvršča v 8 raven slovenskega ogrodja kvalifikacij (SOK), 7 raven evropskega ogrodja kavalifikacij (EOK) in drugo stopnjo evropskega ogrodja visokošolskih kvalifikacij (EOVK).

Diplomant lahko nadaljuje študij na tretji stopnji (doktorat).

Možnosti zaposlitve: vodenje notranjih organizacijskih enot za kakovost in poslovno odličnost oziroma organizacijski razvoj, skrbnik (animator) za kakovost oziroma predstavnik vodstva za kakovost, vodenje notranjih organizacijskih enot za ravnanje z ljudmi pri delu, vodstveno in vodilno osebje oziroma člani uprav, svetovalec za kakovost in poslovno odličnost, visokošolski sodelavec.

<< nazaj

② Pogoji za vpis

V prvi letnik magistrskega študijskega programa Menedžment kakovosti se lahko vpiše:

• kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ESCT (po bolonjskem sistemu);
• kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij; (pred bolonjskim sistemom);
• kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom z opravljanjem predmetov Temelji organizacije (6 KT) in Teorija organizacije (6 KT).

Šola lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija.

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo upravne in poslovne vede.

Diferencialni izpiti se opravijo pred vpisom na fakulteto. Več o opravljanju diferencialnih izpitov si ogledate na tej povezavi.

Neposredno v 2. letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Menedžment kakovosti se lahko vpiše:

Vloge za prehode med programi znanstvenih magistrskih študijev in magistrskih študijev druge stopnje, obravnava pristojni organ FOŠ individualno.

Diplomantom, ki se vpišejo neposredno v 2. letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Menedžment kakovosti, se ob vpisu na podlagi odločbe dekana določijo dodatne obveznosti v obliki diferencialnih izpitov ter za 1. letnik prizna razliko KT po ECTS, ki jih ne pridobijo z opravljenimi diferencialnimi izpiti. Vloge za prehod se obravnavajo individualno po postopku, določenem s statutom FOŠ.

več>>

<< nazaj

③ Pogoji za napredovanje po programu

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent/ka doseči najmanj 45 KT iz prvega letnika.

Fakulteta lahko odobri napredovanje v višji letnik tudi če ni dosegel/a zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študent/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu. Drugega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih obveznosti namenjen absolventki staž.

Status študenta preneha, če študent:

Iz upravičenih razlogov se status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka. Študent/ka lahko glede na študijske dosežke konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Študent/ka lahko glede na študijske dosežke konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

<< nazaj

④ Predmetnik – prenovljen s študijskim letom 2020/2021

V mesecu januarju 2020 je bil sprejet prenovljen predmetnik magistrskega študijskega programa Menedžment kakovosti, ki se bo začel izvajati s študijskim letom 2020/2021 in bo veljal za novo vpisane študente.

Obstoječi študentje, ki redno napredujejo, bodo študijski program lahko zaključili po starem predmetniku, lahko pa se bodo odločili za dokončanje študija po novem predmetniku. V tem primeru bodo s strani referata prejeli obvestilo o obveznostih, ki jih morajo opraviti za dokončanje študija po novem predmetniku.

Ostali študentje bodo študijski progam zaključili po novem predmetniku.

Program traja dve leti in je razdeljen v štiri semestre. Ovrednoten je s 120 KT.  Program vsebuje petnajst predmetov, od katerih jih je deset obveznih ter pet izbirnih predmetov. Zaključi se z izdelavo magistrske naloge.

1. letnik
Zap. št. Tip Učne enote KT
1. semester
1 A Sodobni pristopi kakovosti in odličnosti
6
2 A Raziskovanje v organizacijskih vedah 6
3 A Raziskovalna metodologija 2
6
4 A Trajnostno globalno trženje
6
5 A Vodenje in organizacijska kultura 6
2. semester
6 A Strategije in procesi organizacije 6
7 A Ustvarjalnost in inovativnost 6
8 A Sodobne organizacijske teorije 6
9 C Izbirni predmet 1 6
10 C Izbirni predmet 2 6
2. letnik
Zap. št. Tip Učne enote KT
3. semester
1 A Magistrski raziskovalni seminar 6
2 A Menedžerski informacijski sistemi 6
3 C Izbirni predmet 3 6
4. semester
4 C Izbirni predmet 4 6
5 C Izbirni predmet 5 6
6   Magistrska naloga* 30

* Študent/ka v tretjem semestru izbere mentorja magistrske naloge in izdela predlog teme magistrske naloge. Ta obveznost je ovrednotena z 10 kreditnimi točkami, ki jih študent/ka dobi, ko temo naloge izbrani mentor oceni s pozitivno oceno. V četrtem semestru študent/ka nadaljuje s pisanjem magistrske naloge pod mentorstvom izbranega mentorja. Magistrska naloga je tako vredna skupaj 30 KT.

Izbirni predmeti
Zap. št. Tip Učne enote KT
1 C Organizacijsko vedenje 6
2 C Odličnost vodenja 6
3 C Učeča se organizacija in menedžment znanja 6
4 C Poslovna odličnost 6
5 C Kakovost življenja 6
6 C Kakovost in odličnost v zdravstvu 6
7 C Kakovost in odličnost v šolstvu 6
8 C Osebna odličnost 6
9 C Projektni praktikum II 6
10 C Trajnostni razvoj 6
11 C Menedžment dobrega počutja 6

A - obvezni predmet
C - izbirni predmet
KT - kreditne točke po ECTS

<< nazaj

⑤ Splošne kompetence

Študenti bodo v okviru magistrskega študijskega programa Menedžment kakovosti pridobili naslednje splošne kompetence:

 1. Razumevanje in upoštevanje raznolikosti globalnega okolja pri organizaciji, izvajanju in nenehnem izboljševanju celovite kakovosti in poslovne odličnosti.
 2. Poznavanje in razumevanje družbenih, organizacijskih in medorganizacijskih procesov in sposobnost njihove kompleksne analize.
 3. Usposobljenost za prepoznavanje potreb po spremembah in uvajanju le teh.
 4. Uporaba metodoloških orodij, tj. izvajanje, koordiniranje in organiziranje raziskav, uporaba raznih raziskovalnih metod in tehnik.
 5. Sposobnost kritične presoje pri izbiri, aplikaciji in izboljšavah sodobnih pristopov, modelov in orodij kakovosti in odličnosti.
 6. Sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov.
 7. Koherentno obvladovanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij na katerih temeljita kakovost in poslovna odličnost.
 8. Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti za komuniciranje z različnimi okolji.
 9. Sposobnost timskega dela, tj. pripravljenost na sodelovanje, kooperativnost, upoštevanje mnenj drugih in izpolnjevanje dogovorjene vloge v okviru tima in skupine.
 10. Poznavanje profesionalne etike, pravne zakonodaje, priznavanje in spoštovanje moralnih in etičnih načel in vrednot ter njihova uporaba pri delu.
 11. Usposobljenost za predstavitev pridobljenega temeljnega znanja in raziskovalnih dognanj v obliki projektne naloge, aplikativne, razvojno raziskovalne naloge ali strokovnega članka.
 12. Usposobljenost za izobraževanje, vzgojo in mentorsko delo pri promociji kakovosti in poslovne odličnosti.
 13. Usposobljenost za sprejemanje odgovornosti za profesionalni razvoj in učenje, izboljševanje lastnega dela skozi evalvacijo z namenom samopreseganja in s tem nenehnega izboljševanja kakovost in odličnost dela.
 14. Usposobljenost za povezovanje in razvoj partnerskih odnosov z vsemi deležniki za doseganje sonaravnega trajnostnega razvoja.
 15. Sposobnost kritične uporabe IKT in razvoj digitalnih kompetenc v domačem in mednarodnem okolju.
<< nazaj

⑥ Predmetno specifične kompetence

Študenti bodo v magistrskem študijskem programu Menedžment kakovosti pridobili naslednje predmetno specifične kompetence:

 1. Internalizacija avtopoietičnega koncepta obvladovanja kakovosti in odličnosti, temelječega na spiralno-vijačnem zaporedju planiranja, izvedbe, preverjanja in ukrepanja.
 2. Internalizacija temeljnih gradnikov sodobne paradigme kakovosti in odličnosti.
 3. Sposobnost osredotočenja na potrebe trenutnih in potencialnih odjemalcev proizvodov in storitve z namenom povečevanja njihove zvestobe.
 4. Zmožnost razvijanja vzajemno koristnih odnosov s partnerji, temelječih na zaupanju, izmenjavi znanja in integraciji.
 5. Sposobnost usmerjanja ustvarjalnih zmogljivosti sodelavcev, na podlagi skupnih vrednot in kulture zaupanja ter pooblaščanja, ki vsakogar spodbuja k vključevanju.
 6. Obvladovanje oblikovanja in nenehnega izboljševanja procesno koncipirane organizacije na podlagi procesov in dejstev.
 7. Sposobnost usmerjanja in izmenjave znanja v okviru kulture stalnega učenja, inoviranja in izboljševanja.
 8. Internalizacija vedenja, ki ustvarja jasnost in enotnost namena v mejah organizacije ter okolja, v katerem lahko organizacija in njeni zaposleni izkazujejo svojo odličnost.
 9. Zmožnost družbeno odgovornega delovanja na osnovi etičnosti ter preseganja pričakovanj in pravil najširše družbe.
 10. Sposobnost usmerjenosti v rezultate s ciljem uravnoteženega zadovoljevanja potreb vseh udeleženih strani.
 11. Usposobljenost za reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov.
 12. Celostno obvladovanje temeljnega znanja na področju kakovosti in poslovne odličnosti ter metodologije raziskovanja ter njegova interdisciplinarna uporaba.
 13. Razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba pri reševanju problemov s področja kakovosti in poslovne odličnosti.
 14. Razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju kakovosti in poslovne odličnosti
 15. Poglobljeno poznavanje in razumevanje organizacij in procesov v sodobnem poslovnem okolju.
 16. Obvladovanje izbranih pristopov, modelov in orodij na področju kakovosti in poslovne odličnosti.
 17. Sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij in sistemov na področju kakovosti in poslovne odličnosti.
 18. Organizacijske in vodstvene spretnosti za usmerjanje dela v organizaciji.
 19. Usposobljenost za svetovalno delo (prenos znanja).
<< nazaj

⑦ Vsebine predmetov

Sodobni pristopi kakovosti in odličnosti
Nosilec: prof. dr. Boris Bukovec

<< nazaj

Raziskovanje v organizacijskih vedah
Nosilec: doc. dr. Franc Brcar

<< nazaj

Raziskovalna metodologija 2
Nosilec: doc. dr. Franc Brcar

<< nazaj

Trajnostno globalno trženje
Nosilec: izr. prof. dr. Armand Faganel

<< nazaj

Vodenje in organizacijska kultura
Nosilec: doc. Dr (EdD, VB) Tatjana Dragovič

 << nazaj

Strategije in procesi organizacije
Nosilec: prof. dr. Mirko Markič

<< nazaj

Ustvarjalnost in inovativnost
Nosilec: zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik

<< nazaj

Sodobne organizacijske teorije
Nosilec: zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik

<< nazaj

Magistrski raziskovalni seminar
Nosilec: doc. dr. Franc Brcar

<< nazaj

Menedžerski informacijski sistemi
Nosilec: izr. prof. dr. Andrej Dobrovoljc

<< nazaj

Organizacijsko vedenje
Nosilec: prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran, doc. dr. Nadia Molek

<< nazaj

Odličnost vodenja
Nosilec: doc. Dr (EdD, VB) Tatjana Dragovič

<< nazaj

Učeča se organizacija in menedžment znanja
Nosilec: doc. Dr (EdD, VB) Tatjana Dragovič

<< nazaj

Poslovna odličnost
Nosilec: prof. dr. Boris Bukovec

<< nazaj

Kakovost življenja
Nosilec: zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik

<< nazaj

Kakovost in odličnost v zdravstvu
Nosilec: doc. dr. Tatjana Mlakar

<< nazaj

 

Kakovost in odličnost v šolstvu
Nosilec: prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran

<< nazaj

Osebna odličnost
Nosilec: zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik

<< nazaj

Projektni praktikum II
Nosilec: prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran

 << nazaj

Trajnostni razvoj
Nosilec: prof. dr. Mirko Markič

<< nazaj

Menedžment dobrega počutja
Nosilec: prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran

 << nazaj