E-učilnica E-indeks Slovensko English

Vrednotenje izobraževanja zaposlenih

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: določen ob izboru

Študent:

Primernost za: 1. in 2. stopnjo

 

Povzetek opisa vsebine

Izhaja iz določil PK FOŠ (točka 6.4.1). Želimo oblikovati inovativen model vrednotenja izobraževanja zaposlenih, ki naj zajema tako vidik pedagoškega kot tudi administrativnega osebja. Izdela naj se kritična analiza tega vidika v šolstvu in izven njega, upošteva se zahteve standarda ISO 9001, izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela na FOŠ, izvede se vrednotenje izobraževanja zaposlenih FOŠ  po predlaganem modelu, izdelajo se poročilo ter predlogi za izboljšave modela.

« nazaj