E-učilnica E-indeks Slovensko English

 

GPT

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu organizira prvo letno konferenco Upravljanja v (post)tranziciji, ki bo potekala od 12. do 14. aprila 2012 v hotelu Šport Otočec. Tema konference 2012 je:

“Dve desetletji spremememb upravne paradigme v državah Srednje in Vzhodne Evrope”

Od začetka devetdesetih let preteklega stoletja so vlade Srednje- in Vzhodno-evropskih držav poskušale reformirati rigidno upravno strukturo v bolj fleksibilno, moderno in odzivno javno upravo, katera bi delovala bolje v pogojih sistematično napredujoče globalizacije in pod vplivom informacijsko komunikacijskih tehnologij. Vendar tranzicija v smeri modernizacije ni bila povsod enako uspešna. Glavna predpostavka je, da tudi v kolikor je bil prehod iz socialistične/komunistične uprave do demokratične uspešen, kar pa ne pomeni, da je bil enako uspešen prehod od birokratske do moderne, fleksibilne in skrčene uprave. V tem pogledu je poziv odprt za referate s študijami primera, primerjalnimi študijami, osnovanimi na empiričnem raziskovanju ali zgolj teoretičnimi pogledi na tranzicijo javne uprave.

Konferenca je odprta za sledeča področja:

Organizacijski odbor bo zagotovil tudi poseben panel za pet študentov, ki bodo lahko predstavili svoje referate na zgoraj naštete teme.

Kratke povzetke pošljite na elektronski naslov uros.pinteric@gmail.com do 15. 1. 2012. Avtroji bodo o izboru obveščeni do 20. 1. 2012. Celotna besedila referatov morajo biti oddana do 1. 4. 2012 za potrebe priprave elektronske publikacije. Vsi prispevki in predstavitve morajo biti v angleškem jeziku.

Leta 2012 sta v okviru konference predvideni tudi dve stalni delovni skupini na področju lokalne politike in oblikovanja lokalnih javnih politik ter na področju lokalnega in regionalnega razvoja. Obe delovni skupini sprejemata referate skladno s specifikacijami, ki so  opredeljene v nadaljevanju.

DS 1: Lokalne politike in politično odločanje

Vodja: doc. dr. Daniel Klimovský, Tehnična univerza Košice, Slovaška
Vodja: doc. dr. Katarzyna Radzik Maruszak, Univerza Marie Curie Sklodowska, Lublin, Poljska

Fokus delovne skupine: Lokalno upravljanje na območju Srednje in Vzhodne Evrope: 20 let izkušenj

Upravljanje pripada skupini besed, ki se uporabljajo precej pogosto, kar pa nujno ne vodi k boljšemu razumevanju samega pomena besede. Nasprotno, pogosto vodi v terminološko zmedo in devalvacijo. Srednje- in Vzhodno evropske države so okolje, v katerem (lokalno) upravljanje zaradi treh razlogov postaja “ključna beseda” v zadnjih dveh desetletjih.

Strukture lokalnega upravljanja v Srednje- in Vzhodno-evropskih državah se medsebojno močno razlikujejo (enako tudi znotraj posameznih držav). To odpira široko polje priložnosti za raziskovanje, hkrati pa predstavlja velik izziv tudi za ljudi iz prakse. To pa postavlja ključno vprašanje, ki je sočasno tudi letošnja tema te delovne skupinen “Kako uspešno so bili elementi koncepta upravljanja izvedeni v praksi na lokalni ravni v Srednje in Vzhodno-evropskih državah po letu 1989?” Delovna skupina je primarno odprta za referate raziskovalcev, pri čemer še posebno spodbujamo mlade raziskovalce in doktorske študente, da pošljejo predlog svojega referata in predstavijo rezultate svojega raziskovalnega dela.

DS2: Lokalni in regionalni razvoj

Vodja: doc. dr. Uroš Pinterič, Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
Vodja: doc. dr. Saša Drezgić Ekonomska Fakulteta Univerze v Rijeki, Hrvaška

Fokus delovne skupine: Analiza lokalnega in regionalnega razvoja Srednje- in Vzhodno-evropskih držav v zadnjih 20-ih letih

Delovna skupina na temo lokalnega in regionalnega razvoja podpira referate o vlogi lokalnih/regionalnih uprav pri podpori razvoja. Upravni organi na določenm področju (ali na državni ravni) so ključenga pomena za ustvarjanje podpornega okolja za razvoj. Skladno s splošno temo konference v letu 2012, delovna skupina pričakuje referate, ki pojasnjujejo kako so reforme javne uprave vplivale na razvoj na lokalni in nacionalni ravni v Srednje- in Vzhodno-evropskih državah. Tako nacionalni, kot tudi lokalni in regionalni nivo so morali spremniti sistem komunističnega/socialističnega upravljanja v smeri tržne ekonomije in s tem spremeniti razvojno paradigmo.

Referati vi tej delovni skupini naj bi naslavljali vprašanje, kako so različni nivoji javne uprave podpirali lokalni in regionalni razvoj ter katere ukrepe so za potrebe razvoja izvedli na različnih področjih. Podpiramo tudi analize dolgoročnega razvoja ukrepov in njihovih učinkov, katere so izjemnega pomena za sistematično presojo delovanja javne uprave v razvojnih procesih. Odgovornost za razvoj je mogoče videti ne samo kot zagotavljanje ustrezne pravne osnove (ki je sicer pomembna), temveč tudi kot prevzemanje aktivne vloge pri izvajanju zakonodaje. Če so institucije odgovorne za zagotavljanje pozitivnega okolja za razvoj, je nujno, da se breme same odgovornosti za razvoj deli med javni, zasebni in tretji sektor. Pomen analize tovrstnih primerov je še posebno pomemben v primerih, ko zasebni in tretji sektor postaneta pospeševalca spremembe, ki pritiskata na javne institucije z namenom spremembe razumevanja razvoja s strani slednjih.

 

Veselimo se srečanja z Vami na Otočcu

V imenu organizacijskega odbora

doc.dr. Uroš Pinterič
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu