E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
September 2018, letnik / volume 7, številka / number 3

Za dostop do celotne revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the entire magazine.

Kazalo / Contents

Andrej Jerman, Mirjana Pejić Bach, Maja Meško, Tine Bertoncel
Bibliometric analysis of the emerging phenomenon of smart factories

Damijan Kreslin, Mirko Markič
Avtopoietično soupravljanje s pomočjo orodij menedžmenta

Marija Turnšek Mikačić
Nevrolingvistično programiranje kot orodje samo-aktualizacije posameznika in odsev v avtopoietski organizaciji

Anja Puntar, Mirko Markič
Neenakost kakovosti ženskega dela in izzivi za menedžment

Darja Judež
Pretirana usmerjenost v samopreseganje in dosežke vodita v deloholizem in izgorelost

Sandi Povše
Vpliv organizacijske klime na medsebojne odnose, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih

Sabina Veršič
Strateški pomen projektov v procesu uresničevanja strategij