E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
Marec / March 2019, letnik / volume 8, številka / number 1

Za dostop do revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the magazine.

Kazalo / Contents

Katia Saliba, Annmarie Gorenc Zoran
Service Quality at the Lebanese University: Faculty of Public Health

Danijela Suhodolčan, Maja Meško
Etična kultura v organizacijah javnega sektorja s področja socialne varnosti v celjski regiji

Peter Zdravje
Razumevanje samoupravljanja in soupravljanja v slovenskih podjetjih

Sabina Šegula
Marketing v floristiki - pridobivanje kompetenc

Maruša Šega
Karakteristike vodij za spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v organizaciji

Alen Lazič
Ustvarjanje trajnostne prihodnosti organizacij