E-učilnica E-indeks Slovensko English

Inštitut za poslovno odličnost (IPO, Evidenčna številka iz evidence ARRS: 2844-001)

V okviru FOŠ deluje Inštitut za poslovno odličnost (IPO), ki želi postati »neprisilno a želeno« stičišče znanstvene misli in napredne prakse iz področja kakovosti in odličnosti v slovenskem in srednjeevropskem prostoru.

V prvi fazi se je IPO s svojo RRD (raziskovalno razvojna dejavnost) osredotočil predvsem v razvojno, aplikativno in svetovalno dejavnost. IPO  povezuje in ponuja znanja, ki jih vodilne institucije in svetovalci nudijo na področju kakovosti in odličnosti.

V drugi fazi pa daje IPO večji poudarek raziskovanju, prilagajanju in aplikaciji najboljših praks v ožje in širše zainteresirano okolje, kar pomeni pogoj za začetek tretje faze, kjer bomo na podlagi obstoječih referenc pridobili pomembnejše razvojne in raziskovalne projekte.

Ob kritični masi takih projektov bo FOŠ s svojo RRD lahko začela udejanjat svoj ustvarjalni prispevek v splošno zakladnico znanja preko temeljnih raziskovalnih projektov.

V kontekstu raziskovalnega dela vidimo aplikativne raziskave kot mehanizem za prenašanje najnovejših znanstvenih spoznanj v pedagoški proces – s čimer se študentom na podiplomski stopnji magistrskega študija omogoči spoznavanje teh trendov, študentom na podiplomski stopnji doktorskega študija pa sodelovanje pri teh raziskavah.

Za doseganje našega poslanstva in prispevka k na znanju temelječi družbi, želimo s svojo znanstveno - raziskovalno dejavnostjo slediti naslednja načela:

  1. sistematično razvijanje in izboljševanje pristopov raziskovalno/razvojne in eksperimentalne dejavnosti,
  2. razvoj stroke na področju tehnike, naravoslovja in družboslovja,
  3. zagotavljanje osebnega razvoja raziskovalcev za dosego nenehnega izboljševanja individualne raziskovalno/razvojne dejavnosti in eksperimentalnega razvoja,
  4. izvajanje raziskovalno/razvojne dejavnosti in eksperimentalne razvoja v okviru mednarodnih, nacionalnih in tržnih projektov za potrebe gospodarstva in negospodarstva,
  5. organiziranje in izvajanje vseh oblik znanstvenih in strokovnih srečanj,
  6. vključevanje študentov v raziskovalno/razvojno in eksperimentalno dejavnost,
  7. usmerjanje promocije in objave rezultatov raziskovalno/razvojne in eksperimentalne dejavnosti.