E-učilnica E-indeks Slovensko English

Novo mesto - moje mesto: družbena vključenost migrantov

 

Tip projekta: Projekt po javnem razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije - »Projektno delo z negospodarskim in neprofitni sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020«

Trajanje projekta: 4 mesece (17. februar 2020 - 16. junij 2020)

 

Prijavitelj: Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ)

Partner: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPDNM)

Sodelavci na projektu: prof. dr. Boris Bukovec (pedagoški mentor), Katja Kragelj (podporna strokovna oseba), Andreja Luštek (strokovni sodelavec)

Soustvarjalci projekta: 8 študentov

 

* * *

Projekt »Novo mesto – moje mesto: družbena vključenost migrantov« (v nadaljevanju projekt) naslavlja kot ciljno skupino migrante – odrasle in otroke, ki se poskušajo učinkovito družbeno vključiti v lokalno in širšo okolje. Pri družbeni vključenosti je bistveni element stik z družbo in poznavanje okolja v katerem trenutno živijo, tako z gospodarskega, kulturnega in socialnega vidika.

Cilj projekta je razviti orodje, ki bo služilo migrantom kot pomoč pri vzpostavljanju tega stika in spoznavanju okolja. S tem bomo migrante opolnomočili z novim znanjem, ki ga potrebujejo za dostojno življenje, jim omogočili priložnosti za vzpostavitev stika z družbo in možnost, da nadgrajujejo znanje slovenščine. Posredni cilj projekta je opolnomočiti DRPDNM z novo aktivnostjo, ki bo namenjena njihovim uporabnikom – ranljivim skupinam, ki se soočajo z družbeno izključenost (npr. Romi) ter usposobiti sodelavce za delo z novim orodjem.

* * *

Rezultati projekta so dosegljivi na projektni spletni strani https://raziskujemnovomesto2020.wordpress.com/.

 


Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v okviru prednostne osi 10 »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.