E-učilnica E-indeks Slovensko English

Doktorski projekti / Doctoral Projects

Zaključeni projekti / Finished Projects

Ime doktoranda / Name: Rok Pipan
Mentor: prof. dr. Boris Bukovec
Naslov naloge: Vpliv organizacijske odpornosti na namero za prostovoljni odhod iz organizacije
Title: THE IMPACT OF ORGANISATIONAL RESILIENCE ON THE INTENTION OF EMPLOYEE TURNOVER

Ime doktoranda / Name: Biljana Bahat
Mentor: zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik
Somentor: doc. dr. Nikolaj Lipič
Naslov naloge: Model gradnikov učinkovitega usmerjanja dijakov z uporabo čustvene inteligence, teorije izbire, čuječnosti in kompetenc
Title: A MODEL OF BUILDING BLOCKS OF EFFECTIVE STUDENT GUIDANCE WITH THE USAGE EMOTIONAL INTELLIGENCE, CHOICE THEORY, MINDFULNESS AND COMPETENCES

Ime doktoranda / Name: Mari Božič
Mentor: prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran
Naslov naloge: Model vpliva avtopoietičnih lastnosti članov sveta delavcev na njihovo organizacijsko energijo in odnose z menedžmentom
Title: A MODEL OF AUTOPOIETIC ENDOWMENTS OF WORKS COUNCIL MEMBERS INFLUENCE ON THEIR ORGANISATIONAL ENERGY AND RELATIONS WITH MANAGEMENT

Ime doktoranda / Name: Katia Saliba
Mentor: prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran, Salameh Pascal, PharmD, MPH, PhD
Naslov naloge: Razvoj usmeritvenega okvirja menedžmenta kakovosti v libanonskem visokošolskem izobraževanju
Title: THE DEVELOPMENT OF A GUIDANCE FRAMEWORK FOR THE IMPLEMENTATION OF QUALITY MANAGEMENT IN THE LEBANESE HIGHER EDUCATION

Ime doktoranda / Name: Suzana Šuklar
Mentor: izr. prof. dr. Mirna Macur
Naslov naloge: Razvoj modela kazalnikov kakovosti zdravstvenih storitev družinske medicine
Title: DEVELOPMENT OF A MODEL OF HEALTH QUALITY INDICATORS IN FAMILY MEDICINE

Ime doktoranda / Name: Mateja Kalan
Mentor:  prof. dr. Maja Meško
Naslov naloge: Gradniki avtopoietskega modela vodenja v organizacijah v Sloveniji
Title: BUILDING BLOCKS THE AUTOPOIETIC MODEL OF MANAGEMENT IN COMPANIES IN SLOVENIA

Ime doktoranda / Name: Ines Mihalj
Mentor: zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik
Somentor: prof. dr. Savo Vojnivić
Naslov naloge: Motivacijski čimbenici obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj
Title: MOTIVATIONAL FACTORS OF ADULT EDUCATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Ime doktoranda / Name: Darija Šćepanović
Mentor: prof. dr. Maja Meško
Somentor: prof. dr. Adolf Lukanović
Naslov naloge: Gradniki modela nacionalnega programa primarne preventive urinske inkontinence v Sloveniji
Title: THE BUILDING BLOCKS OF A NATIONAL PROGRAM MODEL FOR PRIMARY PREVENTION OF URINARY INCONTINENCE IN SLOVENIA

Ime doktoranda / Name: Janko Plešnik
Mentor: prof. dr. Boris Bukovec
Naslov naloge: Pripadnost kot gradnik modela vodenja zaposlenih v osnovnih šolah
Title: A SENSE OF BELONGING AS A BUILDING BLOCK OF THE EDUCATIONAL LEADERSHIP MODEL

Ime doktoranda / Name: Mihaela Rudar Neral
Mentor: prof. dr. Uroš Pinterič
Naslov naloge: Vzdržnost upravljanja s pitno vodo v večjih slovenskih občinah
Title: SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT IN LARGER SLOVENIAN MUNICIPALITIES

Ime doktoranda / Name: Norina Szander
Mentor: prof. dr. Robert Vodopivec
Somentor: prof. dr. Lorenzo Joseph Matta
Naslov naloge: QUALITY OF LIFE IN OLD AGE: PLANNING FOR HOUSING AND SERVICING OF OLDER CITIZENS IN EUROPE

Ime doktoranda / Name: Marie Therese Khalil
Mentor: prof. dr. Maja Meško
Somentor: prof. dr. Joseph Matta
Naslov naloge: Razvoj modela izgube telesne mase s pomočjo celovitega pristopa protokola medicinske prehranske terapije pri odraslih v Libanonu
Title:DEVELOPING A MODEL OF COMPREHENSIVE APPROACH IN MEDICAL NUTRITION THERAPY FOR ADULTS WEIGHT LOSS MANAGEMENT IN LEBANON

Ime doktoranda / Name: Stanislav Galič
Mentor: prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran
Naslov naloge: Gradniki modela intuitivnega odločanja vodij v slovenskih javnih komunalnih podjetjih
Title:ELEMENTS OF AN INTUITIVE DECISION-MAKING MODEL OF MANAGERS IN SLOVENIAN PUBLIC UTILITY COMPANIES

Ime doktoranda / Name: Marta Kavšek
Mentor: zasl. prof. dr. Marija Ovsenik
Naslov naloge: Model ekonomskega vrednotenja življenjskega sloga in prostorsko oskrbnih potreb starostnikov
Title:THE MODEL OF ECONOMIC EVALUATION OF INTREACTIONS BETWEEN LIFE STYLE AND HOUSING INCLUDING CARE NEEDS OF OLDER PERSONS

Ime doktoranda / Name: Milan Simončič
Mentor: prof. dr. Gordana Žurga
Naslov naloge: Model vključevanja zunanjih deležnikov v izvajanje družbeno odgovornih načel jedrskih elektrarn
Title:MODEL OF INTEGRATING EXTERNAL STAKEHOLDERS IN THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF NUCLEAR POWER PLANTS

Ime doktoranda / Name: Lea Šuc
Mentor: prof. dr. Boris Bukovec
Somentor: prof. dr. Damir Karpljuk
Naslov naloge: Model organizacije delovne terapije v vzgojno-izobraževalnem procesu za kakovostno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v večinske osnovne šole
Title:OCCUPATIONAL THERAPY MODEL OF PRACTICE IN THE SCHOOL ENVIRONMENT FOR THE INCLUSION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN MAINSTREAM PRIMARY SCHOOLS

Ime doktoranda / Name: Andrej Grebenc
Mentor:prof. ddr. Janez Usenik
Naslov naloge: Matematični model vzpona in zatona tehnologij v globalnih inovacijah
Title: ​MATHEMATICAL MODEL OF TECHNOLOGY GROWTH AND DECAY IN GLOBAL INNOVATIONS

Ime doktoranda / Name: Tanja Balažic Peček
Mentor: prof. dr. Boris Bukovec
Naslov naloge: Gradniki avtopoieze v 4.0 organizaciji
Title: ​AUTOPOIETIC BUILDING BLOCKS IN 4.0 ORGANIZATION

Ime doktoranda / Name: Boris Miha Kaučič
Mentor: zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik
Naslov naloge: ​Holistični model za zagotavljanje zadovoljstva z življenjem v starosti
Title: ​HOLISTIC MODEL FOR ENSURING LIFE SATISFACTION IN OLD AGE​

Ime doktoranda / Name: Patrícia Kaplánová
Mentor: izr. prof. dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran
Naslov naloge: ​Družbena identiteta v evropskem modelu državljanske participacije v Sloveniji
Title:SOCIAL IDENTITY IN THE EUROPEAN MODEL OF CITIZEN'S PARTICIPATION IN SLOVENIA

Ime doktoranda / Name: Janež Petra
Mentor: prof. dr. Marija Bogataj
Somentor: doc. dr. Samo Drobne
Naslov naloge: ​Policentrični prostorsko-davčni simulacijski model migracij na ravni NUTS 5 in NUTS 3
Title: ​THE POLYCENTRIC SPATIAL-TAX SIMULATION MODEL OF MIGRATIONS ON NUTS 5 AND NUTS 3 LEVELS​

Ime doktoranda / Name: Dean Rumpf
Mentor: izr. prof. dr. Zlatka Meško Štok
Somentor: izr. prof. dr. Gorazd Voga
Naslov naloge: ​Vpliv menedžmenta kakovosti in odličnosti poslovanja v javnem zdravstvu na obvladovanje stresa in ohranjnja zdravja pri slovenskih zdravnikih
Title: ​INFLUENCE OF QUALITY MANAGEMENT AND BUSSINESS EXCELLENCE IN HEALTH CARE ON HEALTH AND STRESS COPING AMONG SLOVNIAN DOCTORS​

Ime doktoranda / Name: Sameer Dandan
Mentor: doc. dr. Daniel Klimovsky
Somentor: izr. prof. dr. (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran
Naslov naloge: Zadovoljstvo interesnih skupin s prenosom kompetenc v okviru izobraževalnih načel
Title: STAKEHOLDER SATISFACTION WITH COMPETENCIES TRANSFER IN THE FRAMEWORK OF EDUCATIONAL POLICY ELEMENTS

Ime doktoranda / Name: Vinko Bogataj
Mentor: izr. prof. dr. Gordana Žurga
Somentor: zasl. prof. dr. Adolf Šostar
Naslov naloge: Gradniki konsistentnosti menedžmenta kakovosti in njihov vpliv na rezultate organizacije
Title: ELEMENTS OF THE CONSISTENCY OF QUALITY MANAGEMENT AND THEIR IMPACT ON RESULTS OF ORGANISATION

Ime doktorandke / Name: Godnič Beti
Mentor: prof. ddr. Janez Usenik
Naslov naloge: Prilagajanje logističnih storitev po vstopu novih članic v Evropsko unijo in Šengensko območje
Title: ADAPTING OF LOGISTICS SERVICES AFTER ACCESSION OF THE NEW MEMBERS STATES INTO THE EUROPEAN UNION AND INTO SCHENGEN AREA

Ime doktoranda / Name: Kozjek Domen
Mentor: zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik
Naslov naloge: Model dejavnikov menedžmenta znanja in njihov vpliv na uspešnost organizacije
Title: MODEL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT FACTORS AND THEIR IMPACT ON THE ORGANIZATION'S PERFORMANCE

Ime doktoranda / Name: Matej Jevšček
Mentor: prof. ddr. Janez Usenik
Naslov naloge: Dinamični model ocenjevanja kompetenc in kompetenčnih profilov z mehko logiko
Title: DYNAMIC MODEL OF ASSESSMENT OF COMPETENCIES AND COMPETENCY PROFILES WITH FUZZY LOGIC

Ime doktoranda / Name: David Bogataj
Mentor: izr. prof. dr. Robert Vodopivec
Naslov naloge: Model amortizacije človeških virov in kakovost življenja
Title: MODEL OF HUMAN CAPITAL DEPRECIATION AND QUALITY OF LIFE

Ime doktorandke / Name: Jasna Lavrenčič
Mentor: prof. dr. Damir Karpljuk
Somentor: izr. prof. dr. Boris Bukovec
Naslov naloge: Model obvladovanja izgorelosti in življenjski slog ravnateljev, podjetnikov in ekstremnih športnikov
Title: BURNOUT MANAGEMENT MODEL AND THE LIFESTYLE OF PRINCIPALS, ENTREPRENEURS AND EXTREME ATHLETES

Ime doktoranda / Name: Marko Kukanja
Mentorica: izr. prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel
Naslov naloge: Model dejavnikov kakovosti v prehrambenem gostinstvu
Title: QUALITY MODEL IN THE RESTAURANT INDUSTRY

Ime doktorandke / Name: Colarič-Jakše Lea-Marija
Mentor: izr. prof. dr. Milan Ambrož
Naslov naloge: Vpliv dejavnikov socialnega kapitala na inovacije v turistični dejavnosti
Title: THE IMPACT OF SOCIAL CAPITAL ON INNOVATIONS IN TOURISM

Ime doktorandke / Name: Kresal Friderika
Mentorica: izr. prof. dr. Maja Meško
Naslov naloge: Model obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganja pri slovenskih poklicnih voznikih in absentizem
Title: MANAGEMENT MODEL OF PSYCHOSOCIAL RISK FACTORS AMONG SLOVENE PROFESIONAL DRIVERS AND ABSENTIZEM

Ime doktorandke / Name: Nataša Demšar Pečak
Mentorica: prof. ddr. Marija Ovsenik
Somentor: red. prof. dddr. Christian Gostečnik
Naslov naloge: Model socialnega marketinga pri reševanju problemov v partnerskem odnosu Title: SOCIAL MARKETING MODEL USED FOR RESOLUTION OF PARTNERSHIP ISSUES

Ime doktoranda / Name: Anton Peršič
Mentor: prof. dr. Mirko Markič
Naslov naloge: Vpliv dejavnikov družbeno odgovornega ravnanja na poslovne modele
Title: INFLUENCE OF FACTORS OF SOCIALLY RESPONSIBLE MANAGEMENT ON BUSINESS MODELS

Ime doktoranda / Name: Ivan Erenda
Mentorica: izr. prof. dr. Maja Meško
Somentor: izr. prof. dr. Boris Bukovec
Naslov naloge: Voditeljske kompetence intuitivnega odločanja vršnih in srednjih menedžerjev v avtomobilski industriji
Title: LEADERSHIP COMPETENCIES AND INTUITIVE DECISION MAKING OF TOP AND MIDDLE MANAGEMENT IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

Ime doktorandke / Name: Marija Turnšek Mikačič
Mentorica: prof. ddr. Marija Ovsenik
Naslov naloge: Karierni načrt kot gradnik osebne odličnosti
Title: CAREER PLANNING AS THE FUNDAMENTALS OF PERSONAL EXCELLENCE

Ime doktoranda / Name: Franc Brcar
Mentor: izr. prof. dr. Boris Bukovec
Naslov naloge: Model organiziranosti zunanjega izvajanja informatike
Title: IT OUTSOURCING ORGANIZATION MODEL

Ime doktoranda / Name: Tit Turnšek
Mentor: prof. ddr. Janez Usenik
Naslov naloge: Razvoj generičnega dinamičnega modela konflikta v interakciji z organizacijskim okoljem
Title: DEVELOPMENT OF GENERIC QUANTITATIVE DYNAMIC MODEL OF CONFLICT IN INTERACTION WITH ITS ORGANIZATIONAL SURROUNDINGS

Ime doktorandke / Name: ddr. Marija Ovsenik
Mentor: prof. dr. Štefan Ivanko
Naslov naloge: Identifikacija gradnikov optimalnega organizacijskega modela izobraževanja za turizem v Sloveniji
Title: IDENTIFICATION OF ELEMENTS OF AN OPTIMAL ORGANIZATIONAL MODEL FOR TURISM EDUCATION IN SLOVENIA

« nazaj