E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
December 2016, letnik / volume 5, številka / number 4

Za dostop do celotne revije kliknite sliko.

Kazalo / Contents

Domen Kozjek, Marija Ovsenik
Knowledge Factors and Their Impact on the Organisation
Dejavniki znanja in njihov vpliv na organizacijo

Boris Miha Kaučič, Bojana Filej, Marija Ovsenik
The Influence of Social Factors on Life Satisfaction in Old Age
Vpliv socialnih dejavnikov na zadovoljstvo z življenjem v starosti

Tomaž Jurejevčič
Escalation Practices in Automotive Development
Eskalacijske prakse v razvoju v avtomobilski industriji

Dominik Žužman, Mirko Markič
Vpliv dejavnikov vodenja na zavzetost uniformiranih policistov
Influence of Leadership Factors on the Work Engagement of Uniformed Police Officers

Andrej Grebenc
Matematični model tranzicije tehnologij s stališča sistemskih inovacij
Mathematical Model of Technology Transition as Systemic Innovation

Mateja Kalan
Triangulacija teorij o odličnosti poslovnega modela McKinsey 7S
Triangulation of Theories on the Excellence of the McKinsey 7S Business Model