E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
Junij / June 2017, letnik / volume 6, številka / number 2

Za dostop do celotne revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the entire magazine.

Kazalo / Contents

Marta Kavšek, David Bogataj
Vpliv težkega fizičnega dela v aktivni dobi na neto sedanjo vrednost izdatkov za dolgotrajno oskrbo
The Impact of Heavy Physical Work in the Active Age on the Net Present Value of Long -Term Care Expenditures

Vojko Kaluža, Štefan Bojnec
Dimenzije človeškega kapitala in organizacijske klime v turističnih agencijah
Dimensions of Human Capital and Organizational Climate in Travel Agencies

Sabina Veršič
Spoznanja na področju izbire strategij v podjetju
Findings in the Field of Strategy Formulation Process

Matej Jevšček
Kompetence za procesni menedžment
Competencies for Process Management

Vinko Bogataj
Role and Status of Quality Managers in Organisation of the Future
Vloga in status vodij sistemov kakovosti v organizaciji prihodnosti

Živa Veingerl Čič, Tjaša Štrukelj
Spodbujanje vrednot družbene odgovornosti z organizacijsko kulturo
Promoting the Values of Social Responsibility with the Organizational Culture

Mateja Kalan
Three Fundamental Components of the Autopoiesic Leadership Model
Tri temeljne spremenljivke avtopoietskega vodenja