E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
Marec 2018, letnik / volume 7, številka / number 1

Za dostop do celotne revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the entire magazine.

Kazalo / Contents

Sandi Povše, Franc Brcar
FMEA in zmanjševanje reklamacij odjemalcev
FMEA and Reduction of Customer Complaints  

Bojan Macuh, Andrej Raspor
Vseživljenjsko učenje in izobraževanje kot osnova kakovosti življenja pedagoških delavcev
Lifelong Learning and Education as a Basis for the Quality of Life of Pedagogical Workers

Tanja Balažic Peček, Mihaela Rudar Neral, Ante Lauc, Franc Brcar
Značilnosti alopoietske in avtopoietske družbe iz perspektive doktorandov FOŠa
Characteristics of Allopoietic Society and Proposal from the Perspective of PhD Candidates at FOŠ

Roman Tori, Matej Lahovnik
Vpliv čustvene inteligentnosti na uspešnost zavarovalnih zastopnikov
The Impact of Emotional Intelligence on the Performance of Insurance Agents

Katarina Udovč
Vpliv dejavnikov upravljanja in izboljševanja organizacije na zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih v javnem zavodu s področja kulture
The Impact of the Management and Improvement on Engagement and Satisfaction of Employees in the Public Institution in the Sphere of Culture

Helena Handukić
Dejavniki motivacije za vseživljenjsko učenje
Factors of Motivation for Lifelong Learning

Robert Ajdič
Dejavniki človekove ustvarjalnosti v organizaciji
Factors of Human Creativity in the Organization

D o d a t e k

Tatjana Mlakar, Matjaž Mulej
Deset let kontrolne teorije sistemov
Ten Years of the Control Theory Systems