E-učilnica E-indeks Slovensko English

Preimenovanje TQM se bo zgodilo !?

Vse do sedaj razvite teoretične osnove in prakse, pristopi, modeli in orodja, ki izhajajo iz filozofije TQM, postavljajo v središče odjemalca oziroma kupca z njegovimi željami in pričakovanji. Kupci in njihova stopnja navdušenja nad proizvodi in storitvami postajajo in ostajajo najpomembnejši usmerjevalci naporov nenehnega izboljševanja učinkovitosti in uspešnosti ter s tem konkurenčnosti organizacij.

Z izrazito odločujočim osredotočenjem na kupca se TQM tako uvršča med temeljne pospeševalce paradigme globalne ekonomije in bo po mojem mnenju v kontekstu prihajajoče paradigme celostnega uravnoteženega sonaravnega trajnostnega razvoja doživel »paradigmatičen« premik.

V današnji globalni ekonomiji je kupec v središču pozornosti zaradi ohranjanja in pospeševanja bistva globalnega kapitalizma - ekspanzije potrošniške civilizacije, kjer ekonomija obsega zahteva trg in na njem v potrošnjo in k novostim usmerjene kupce. Svet se vrti okoli svoje osi zaradi naravnih zakonitosti, vse na današnjem svetu pa se očitno vrti zaradi plemenitenja kapitala peščice posameznikov – množica zavestnih (oz. skoraj podzavestnih) potrošnikov pa je tu sredstvo za doseganje plemenitenja kapitala.

S prehodom od osredotočenosti na odjemalce k osredotočenosti v celosten uravnotežen sonaraven trajnostni razvoj, pa kupci počasi prepuščajo prvo mesto ekologiji in ekorazvoju ter s tem kakovosti življenja. Ko bo ta paradigma posta del naše vsakdanje zavesti, se bo pojavila nova etika in zgodil se bo tudi premik paradigme v znanosti od fizike k znanosti o življenju.

Da pa bi v luči tega premika Total Quality Management še vedno pomenil filozofijo nenehnega izboljševanja, toda preko paradigme celostnega uravnoteženega sonaravnega trajnostnega razvoja, predlagam v nadaljnje raziskovanje nekaj možnih predlogov spremembe njegovega preimenovanja:

- GQM (Global Quality Management).
- HQM (Holistic Quality Management).
- EQM (Eco Qualitiy Management).

- TQML (Total Quality Management of Life).

 

 

prof. dr. Boris Bukovec,

 

sNBusopxxDs