E-učilnica E-indeks Slovensko English

Potovanje FOŠ od kakovosti proti odličnosti

Razmišljanje in delovanje FOŠ na poti od kakovosti proti odličnosti temelji na treh izhodiščih. Na definiciji organizacije kot ciljno usmerjenih razmerjih med ljudmi, principu PDCA ter internalizaciji vodstvene filozofije, temelječe na gradnikih univerzalne odličnosti.

Prepričani smo, da potovanje od kakovosti proti odličnosti FOŠ sovpada z nenehnim preseganjem postavljenih ciljev in sočasnem razvoju ustvarjalnih potencialov zaposlenih, ki se udejanjajo v organizacijskih razmerjih – torej v procesih. Govor o kakovosti je govor o ljudeh in potovanje proti organizacijski odličnosti sloni na osebni odličnosti posameznikov. Ko odličnost postaja verodostojna vrednota organizacijske kulture in le ta prehaja iz »jaz kulture« v »mi kulturo«, potem ne izostane niti poslovna odličnost in z njo uspešnost.

Demingov krog PDCA (Plan-Do-Check-Act) razumemo kot »zlati« princip, kjer planiranju pripisujemo ključno veljavo. Kakovost oziroma odličnost planiranja sloni na odličnosti razmišljanja, govorjenja, obnašanja in delovanja. Tu gre za dokazovanje verodostojnosti. Na FOŠ pri planiranju odločilno pomembnost pripisujemo Strateškemu načrtu in Poslovniku sistema vodenja. Strateški načrt smo oblikovali že pred samo ustanovitvijo FOŠ, tako kot tudi Poslovnik sistema vodenja. V njima imamo definirano procesno shemo in strateške cilje kar nam služi za uspešno in učinkovito vodenje FOŠ – torej organizacije kot ciljno usmerjenih razmerij med ljudmi. Ravno procesi so tisti, preko katerih udejanjamo definicijo organizacije in s tem tudi korak Do iz PDCA kroga kot tudi koraka Check in Act. Ključna je torej kakovost dela v celotnem ciklu PDCA. Kakovost se »pridela«. Potovanje od kakovosti proti odličnosti temelji na nenehnem izboljševanju procesov.

Zelo pozorno negujemo našo vodstveno filozofijo. Zavedamo se, da je to »humus« naše fakultete. Že vse od ustanovitve dalje smo se pri vodenju trudili čim bolj verodostojno udejanjati sodobno organizacijsko paradigmo, ki sloni na gradnikih modela odličnosti EFQM. Sedaj, ko stopamo v deseto leto delovanja FOŠ, pa želimo našo vodstveno filozofijo usmerjati preko petih gradnikov otoške rastoče strategije univerzalne odličnosti in mojstrstva. Tako prisegamo na vzgojo, izobraževanje in vseživljenjsko učenje, sproščanje človekovih ustvarjalnih potencialov, družbeno odgovorno sonaravno delovanje, usmerjenost v samopreseganje in dosežke ter etičnost razmišljanja in delovanja.

Ob vsem tem naj še poudarim, da se na FOŠ zavedamo razlike med vodenjem sistema kakovosti in kakovostjo sistema vodenja. Na FOŠ nismo nikoli razvijali posebnega sistema vodenja kakovosti – razvijali smo kakovost sistema vodenja. Na FOŠ tudi nismo nikoli imeli posebne politike kakovosti – imamo enotno poslovno politiko. Na FOŠ ne opredeljujemo posebnih ciljev kakovosti – opredeljene imamo cilje sisteme vodenja. Modelov, standardov in modelov kakovosti oziroma odličnosti ne vpeljujemo ločeno - uporabljamo jih za nenehno izboljševanje našega sistema vodenja in jih upoštevamo kot miselni okvir za organizacijsko učenje, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti.

Spoštovani naši sodelavci, člani akademskega zbora, študentje in ostali deležniki. Radosti me dejstvo, da zaposleni na FOŠ in člani akademskega zbora v to potovanje od kakovosti proti odličnosti vlagamo vse svoje ustvarjalne potenciale. Ko bomo v to prepričali tudi naše študente in jih preko projektnega pristopa tudi pritegnili k temu potovanju, potem bomo lahko tudi spoznali, da verodostojno udejanjamo naše akademsko poslanstvo kot tudi poslanstvo FOŠ:

Razvijamo ustvarjalne potenciale posameznikov in organizacijske znanosti ter prispevamo k nenehnemu izboljševanju kakovosti življenja.

prof. dr. Boris Bukovec, dekan