E-učilnica E-indeks Slovensko English

Magistrske naloge

 

Datum Študent Mentor Naslov magistrske naloge
26.10.2023 Mateja Tomažin doc. dr. Milan Simončič Dojemanje vplivov jedrskega objekta na okolje
27.9.2023 Dušica Kunšek Rihtar prof. dr. Boris Bukovec Vpliv zadovoljstva zaposlenih na sistem vodenja kakovosti v izbranem javnem zavodu
10.7.2023 Renata Vovk doc. dr. Marta Kavšek, prof. dr. Boris Bukovec Analiza preventivnih aktivnosti za preprečevanje diabetične retinopatije na državnem in regionalnem nivoju
3.7.2023 Mateja Zakšek doc. dr. Maja Pucelj Organizacijska kultura in zadovoljstvo pri delu v vrtcih Jugovzhodne Slovenije
12.6.2023 Bojan Gorenc doc. dr. Andrej Dobrovoljc Spodbujevalci in zaviralci informacijskega modeliranja zgradb v Sloveniji
24.5.2023 Helena Sekula iz. prof. dr. Armand Faganel Poslovni model Kanvas in razširitev ponudbe v mikro organizaciji
31.3.2023 Bojan Krajnc doc. dr. Maja Pucelj Etične dileme uporabe pametnih telefonov med zaposlenimi
31.3.2023 Rako Zakšek doc. dr. Franc Brcar Optimizacija proizvodnega procesa z uvedbo tehnoloških časov
16.12.2022 Maja Kozole doc. dr. Milan Simončič Družbena sprejemljivost umeščanja novih jedrskih objektov v okolje
7.7.2022 Nastja Pevec prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran

Implementacija programa dobrega počutja v organizacijo

7.7.2022 Nataša Podnar zasl. prof. dr. Milan Ambrož Situacijsko vodenje in učinkovitost tima zdravstvene nege v kriznih situacijah
16.6.2022 Dušan Janežič prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran Generacijske skupine, osebnostne lastnosti zaposlenih in stili vodenja v organizacijah
16.6.2022 Ema Husič prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran Elementi modela študija na izbranem visokošolskem zavodu v Jugovzhodni Sloveniji
21.4.2022 Darja Judež prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran Kakovost storitev štuija na daljavo med študenti v JV Sloveniji
21.4.2022 Mateja Matko prof. dr. Boris Bukovec Izboljšanje kakovosti kompetenc mentorjev praktičnega izobraževanja študentov
23.9.2021 Nejc Škrabec zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik Stili komuniciranja in njihov vpliv na organizacijsko klimo in kulturo
5.7.2021 Martina Zobarič prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran Indeksacija revije iz področja organizacije
5.7.2021 Andrej Mohar prof. dr. Boris Bukovec Razvitost ciljnega vodenja malih in srednje velikih podjetij na območju GZDBK
5.7.2021 Lidija Bijek prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran Kakovost uravnoteženosti delovnega in osebnega življenja v proizvodnih organizacijah v Jugovzhodni Sloveniji v novih razmerah epidemije covid-19
21.4.2021 Simon E. Pantar doc. dr. Andrej Dobrovoljc Odvisnost višine odobrenih javnih investicijskih sredstev od demografskih, geografskih in ekonomskih lastnosti občin
21.4.2021 Maruša Šega zasl. prof. dr. Milan Ambrož Vpliv transformacijskega in transakcijskega sloga vodenja na ustvarjanje novega znanja
21.4.2021 Aleksander Mlinšek zasl. prof. dr. Milan Ambrož Vpliv organizacijske kulture kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana na učinkovitost zaposlenih
21.4.2021 Patricija Kastelec prof. dr. Boris Bukovec Gradniki agilnosti menedžmenta
21.4.2021 Tjaša Gračner prof. dr. Boris Bukovec Kakovost vodenja timskega dela na daljavo
30.11.2020 Alen Lazič doc. dr. Milan Simončič, prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran Socialni, okoljski in ekonomski vidiki družbene odgovornosti družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi
30.11.2020 Vesna Povše zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik Vpliv čustvene inteligence na odnos pri delu
9.9.2020 Deja Škrabec doc. dr. Franc Brcar Celovito zagotavljanje kakovosti ter reševanje reklamacij v organizaciji
5.12.2019 Robert Ajdič prof. dr. Robert Vodopivec Certificiranje gradbenih proizvodov na globalnih trgih
30.9.2019 Helena Handukić prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran Motivacija za izobraževanje na primarnem, sekundarnem in terciarnem zdravstvu
18.7.2019 Anja Borovinšek prof. dr. Boris Bukovec Inovativnost organizacij na področju Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine
29.5.2019 Idriz Selimović prof. dr. Boris Bukovec Obvladovanje organizacijskih sprememb v Moje podjetje d. o. o.
16.10.2018 Polona Sladič izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Položaj žensk na vodstvenih položajih v Sloveniji
26.9.2018 Sandi Povše prof. dr. Uroš Pinterič Vpliv organizacijske klime na medsebojne odnose, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih
18.9.2018 Urška Metelko prof. dr. Uroš Pinterič Definicija uspešnega menedžerja v družinskem podjetju
27.9.2017 Teja Cunk doc. dr. Franc Brcar Analiza zadovoljstva z opravljenimi storitvami ročne avtopralnice
21.9.2017 Monika Avbar izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Čuječnost kot orodje za ohranjanje ravnovesja med delom, družino in študijem ter pomoč pri prečevanju izgorelosti
5.7.2017 Petra Prešern prof. dr. Uroš Pinterič Teoretična izhodišča in model merjenja kakovosti življenja
5.7.2017 Denis Avbar zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik Vpliv protislovij na organizacijsko klimo
28.6.2017 Vesna Škedelj zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik Kakovost življenja v jugovzhodni Sloveniji
4.4.2017 Janja Škedelj prof. dr. Boris Bukovec Odličnost voditeljstva v visokem šolstvu
4.4.2017 Zlata Kastelic izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Dejavniki vpliva na izbiro visokošolske institucije med študenti
8.12.2016 Branka Bradica doc. dr. Tatjana Mlakar, izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Vpliv pisarniškega okolja na zaposlenega
22.9.2016 Alojz Gorše prof. dr. Boris Bukovec Vpliv vitke proizvodnje na stalno izboljševanje kakovosti procesov in proizvodov
15.9.2016 Renata Červ izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Ocenjevanje kakovosti s strani študentov in predavateljev: primer Višje strokovne šole
15.9.2016 Vesna Janković izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Jezikovne kompetence zaposlenih v turizmu in zadovoljstvo gostov
15.9.2016 Sonja Zlobko prof. dr. Boris Bukovec Merjenje organizacijske kulture FOŠ
15.9.2016 Rajko Vidic
prof. dr. Mirko Markič Vpliv dejavnika organiziranosti idej na inovacijsko kulturo
30.6.2016 Refik Fočić prof. dr. Robert Vodopivec

Globalno trženje amfibijskega letala SURFAIR RF 100

9.6.2016 Maja Dobnik prof. dr. Boris Bukovec Vpliv zadovoljstva zaposlenih na zdravstveni absentizem v obravnavani organizaciji
7.12.2015 Tjaša Škoda prof. ddr. Marija Ovsenik Kakovost delovnega življenja zaposlenih v občini Sevnica
7.12.2015 Božidar Lenarčič doc. dr. Franc Brcar Gradniki modela pogajanj med kupcem in različnimi tipi dobaviteljev
23.10.2015 Ana Spitzer prof. ddr. Marija Ovsenik Dileme kakovosti delovnega življenja
3.7.2015 Damijan Šuštaršič doc. dr. Franc Brcar Ustrezno upravljanje malih kurišč kot temelj za okolju prijazno ogrevanje z drvmi
3.7.2015 Marjanca Krajnc izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Management Competences and Organizational Structure as Key Components of an Organization's Success
3.7.2015 Tadeja Cirnski prof. ddr. Marija Ovsenik Izzivi organizacije za motivacijo ustvarjalnosti
14.5.2015 Dejan Kralj izr. prof. dr. Gordana Žurga Vrednotenje rezultatov medlaboratorijskih in laboratorijskih primerjav v luči obvladovanja kakovosti
14.5.2015 Igor Miletić doc. dr. Ljupčo Krstov Razvoj informacijskega sistema za e-vzdrževanje prenosnega plinovodnega omrežja
19.3.2015 Andreja Kušar ddr. Marija Ovsenik Vpliv motivacije na zadovoljstvo zaposlenih
19.3.2015 Jasmina Žnideršič izr. prof. dr. Gordana Žurga Strategija validacije pri zagotavljanju kakovosti gama spektrometrijskih meritev
26.1.2015 Damjana Gruden izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Most med izobraževanjem in trgom dela
1.12.2014 Simona Hotujec izr. prof. dr. Milan Ambrož Model varnostne kulture na področju varnosti pacientov
22.10.2014 Mojca Jedlovčnik izr. prof. dr. Lucija Mulej Mlakar Tiha znanja v organizaciji kot vpliv na konkurenčno prednost
9.9.2014 Polona Kambič doc. dr. Tatjana Mlakar Vodenje in zadovoljstvo sodelavcev v občinskih upravah
8.7.2014 Mojca Gajić Bojanc doc. dr. Annmarie Gorenc Zoran Primerjava percepcije kakovosti med dijaki in učitelji na srednjih šolah
1.7.2014 Milan Simončič izr. prof. dr. Gordana Žurga Družbeno odgovorno komuniciranje Nuklearne elektrarne Krško z zunanjimi deležniki
17.4.2014 Magda Lužar prof. ddr. Marija Ovsenik Model dejavnikov stresa v izobraževalni inštituciji
16.4.2014 Tatjana Vene doc. dr. Lucija Mulej Mlakar Kako učinkovit prenos znanja med zaposlenimi krepi intelektualni kapital organizacije
3.12.2013 Emanuela Petković

izr. prof. dr. Boris Bukovec,
dr. Monika Inkret

Vrednotenje merilne negotovosti v farmacevtskih laboratorijih - korak k poslovni odličnosti
23.10.2013 Hermina Pezdirc Žulič doc. dr. Annmarie Gorenc Zoran Komuniciranje v sodobni organizaciji in zadovoljstvo zavarovancev
3.10.2013 Danica Klančar izr. prof. dr. Milan Ambrož Vpliv organizacijskih, delovnih in vodstvenih kompetenc na razvoj organizacijske enote v podjetju
26.3.2013 Petra Gatej        izr. prof. dr. Gordana Žurga     Vpliv stresa na absentizem in odličnost posameznika