E-učilnica E-indeks Slovensko English
Preveri razpis za vpis >>Študenti o FOŠ >>Poletna šola 2020 >>Potek študija >>

Novice

Volitve organov FOŠ

Postopek za izvolitev dekana FOŠ

Senat FOŠ je na svoji seji dne 27.10.2010 izdal Sklep o začetku rednega postopka za izvolitev dekana Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu za mandatno obdobje 1.12.2010 – 1.10.2012. Kandidate za dekana FOŠ lahko predlagajo katedre FOŠ ali najmanj pet visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev, ki so člani Akademskega zbora FOŠ. S predlogom mora kandidat za dekana soglašati in podati pisno soglasje.

Predlog s soglasjem kandidata ter kandidaturo (OBR-028) se sestavi v enem izvodu in najkasneje do 15. 11. 2010 do 12. ure dostavi v tajništvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu. Kandidature se dostavijo na naslov:

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, s pripisom »Kandidatura za dekana Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu - ne odpiraj«, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu.

Volitve novih članov Senata FOŠ

Na FOŠ se je začel tudi postopek za volitve novih članov Senata FOŠ (sklep). Za člana Senata FOŠ je lahko izvoljen le član Akademskega zbora z nazivom najmanj docent oz. z ekvivalentnim znanstvenim nazivom, pri čemer je treba zagotoviti enakopravno zastopanost vseh znanstvenih disciplin ter strokovnih področij FOŠ.

Rok za vložitev kandidatur je torek, 23.11.2010. Kandidate za člana Senata FOŠ lahko predlagajo katedre FOŠ ali najmanj trije visokošolski učitelji ali znanstveni delavci, ki so člani Akademskega zbora FOŠ (OBR-027).


‹ Nazaj