E-učilnica E-indeks Slovensko English

Predmetnik visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa prve stopnje Menedžment kakovosti do vključno študijskega leta 2019/2020

1. letnik
Zap. št. Tip Učne enote KT
1. semester
1 A Temelji organizacije 6
2 A Raziskovalna metodologija 6
3 A Poslovna matematika 6
4 A Poslovna statistika 6
5 A Poslovni tuj jezik 1 (ANG)/(NEM) 6
2. semester
6 A Celovita kakovost in poslovna odličnost 6
7 A Procesna zasnova organizacije 6
8 A Trženje 6
9 A Razvoj proizvodov in procesov 6
10 A Poslovni tuj jezik 2 (ANG)/(NEM)2 6
2. letnik
Zap. št. Tip Učne enote KT
3. semester
1 A Teorija organizacije 6
2 A Proizvodnja 6
3 A Nabava 6
4 A Logistika 6
5 A Menedžment sprememb 6
4. semester
6 A Ravnanje z ljudmi 6
7 A Ekonomika organizacije 6
8 A Temelji menedžmenta 6
9 A Projektni menedžment 6
10 C Izbirni predmet 1 6
3. letnik
Zap. št. Tip Učne enote KT
5. semester
1 A Informatizacija poslovnih procesov 6
2 C Izbirni predmet 2 6
3 C Izbirni predmet 3 6
4 C Izbirni predmet 4 6
5 C Izbirni predmet 5 6
6. semester
6
Delovna praksa 18
7
Diplomska naloga 12

 

Izbirni predmeti
Zap. št. Tip Učne enote KT
1 C Strateški menedžment 6
2 C Poslovno komuniciranje 6
3 C Standardi, modeli in orodja kakovosti 6
4 C Sistem vodenja kakovosti 6
5 C Sistem ravnanja z okoljem 6
6 C Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu 6
7 C Družbena odgovornost organizacij 6
8 C Statistična orodja kakovosti 6
9 C Inovacijski menedžment 6
10 C Podjetništvo 6
11 C Karierno načrtovanje 6
12 C Poslovni coaching 6
13 C Diplomski raziskovalni seminar 6
14 C Turistično vodenje 6
15 C Dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju 6
16 C Zgodbe v turizmu 6
17 C Menedžment prireditev 6
18 C Harmonija vin in jedi 6
19 C Skupne evropske politike 6
20 C Skupni evropski upravni prostor
6
21 C Evropsko poslovno okolje 6
22 C Pravni okviri poslovanja 6
23 C Projektni praktikum I 6

A - obvezni predmet
C - izbirni predmet
KT - kreditne točke po sistemu ECTS