E-učilnica E-indeks Slovensko English
EN

Otoška rastoča strategija univerzalne odličnosti in mojstrstva

LUX – EXCELLENTIA EX ORIENTE ET OCCIDENTE, EX SEPTEMTRIONE ET MERIDIE

Ob vstopu v tretje desetletje otoškega foruma odličnosti in mojstrstva, z namenom prispevati k zmanjševanju stisk v življenju naše generacije in k poskusu bogatenja vesoljne modrosti ob naši viziji, da nas lahko stremljenje k univerzalni odličnosti in mojstrstvu združi v aktivnostih za boljše življenje in uspešnejše delo, organizatorji in udeleženci 22. foruma odličnosti in mojstrstva Otočec 2010 priporočamo v uveljavljanje listino, ki jo imenujemo

Otoška rastoča strategija univerzalne odličnosti in mojstrstva

1. Univerzalna odličnost in mojstrstvo sta sinonima za iskreno povezanost in ustvarjalno sožitje med ljudmi na svetovni ravni

Naša generacija živi v izrazito nemirnih in prelomnih časih, ki so polni sporov, napetosti in vsestranskih globokih neravnovesij, ki lahko prvič v zgodovini vodijo k propadu našega planeta. Vendar poseduje tudi izjemno razvito tehnologijo in znanje, kar lahko pripomore k odpravi omenjenih neustreznosti. Zato moramo v tem svetu odgovorno delovati na temelju nekaterih ključnih skupnih vrednot in etičnih standardov.

V tem smislu verjamemo v moč besede in še posebej v moč univerzalne odličnosti in mojstrstva, ki naj skupaj z drugimi vrednotami, strategijami in aktivnostmi pripomoreta k dostojanstvenemu življenju in delu ter trajnostnemu razvoju. S priporočeno strategijo iščemo nov vzorec razmišljanja in delovanja, ki bo temeljil na tvornem dolgoročnem povezovanju in sodelovanju med državami in narodi ter bo obogatil naše življenje in delo.

Za izhodišče našega razmišljanja lahko med drugim vzamemo zanimive in za obravnavano strategijo primerne misli:

2. Ključne usmeritve

Splošne usmeritve

 1. Sporočilo otoških mednarodnih forumov odličnosti in mojstrstva vse od začetka temelji na misli Lux – excellentia ex oriente et occidente, ex septemtrione et meridiene. ali Luč – odličnost prihaja od vzhoda in zahoda, s severa in juga. Ta luč ter odličnost in mojstrstvo naj bi bili prebujeni na vseh kontinentih, v vsakem človeku.
 2. Univerzalno odličnost in mojstrstvo naj bi kot pomembno miselno izhodišče ponotranjili tako, da bi nam dajalo energijo in bilo stalen vir našim nagnjenjem k izboljševanju sebe ter okolice in posledično tudi k celovitemu napredku sveta. Z univerzalno odličnostjo naj bi obogatili odnose in zgradili »skupno strpno kulturo odnosov«.
 3. Univerzalna odličnost in mojstrstvo predpostavljata, da je vsak človek lahko odličen in nosilec mojstrstva. Korenine odličnosti in mojstrstva so torej človeku lastne, vendar mnogokrat neodkrite in zatirane. Izgradnja celovite osebnosti nam je pri tem ključni cilj.
 4. Univerzalna odličnost je pripomoček, ki poleg drugih podobnih aktivnosti najbolj celovito pripomore k temu, da je naše življenje pretežno radostno in naše delo večinoma uspešno.
 5. Človek, ki udejanja odličnost in mojstrstvo, ne more ubijati, ne more sovražiti ali uveljavljati drugih negativnih vrednot. Sam in s svojimi somišljeniki deluje za uveljavljanje pozitivnih vrednot in hkrati tudi za zmanjšanje negativnih.

Vzgoja, izobraževanja in vseživljenjsko učenje

 1. Univerzalna odličnost in mojstrstvo temeljita na potrebi po pozitivnem razmišljanju in aktivnosti vsakega človeka. Vzgajanje in izobraževanje temeljita na načelu pomagaj si najprej sam in potem ti bodo pomagali tudi drugi.
 2. Z uveljavljanjem univerzalne odličnosti in mojstrstva spodbujamo poglabljanje znanja, ki je tesno povezano z medsebojnim spoštovanjem, s solidarnostjo, ki vodi v zadovoljstvo in veselje do življenja in dela.
 3. Pri tem igra pomembno vlogo vzgoja za medsebojno strpnost, altruizem in empatijo ter nenehno izobraževanje, ki približuje različne kulture ter med njimi vzpostavlja sožitje in sočutje.
 4. Univerzalna odličnost in mojstrstvo se začneta graditi z vzgojo naših otrok. Starši in vzgojno-izobraževalne ustanove nosijo izjemno odgovornost, da otroke že od malega vzgajajo in izobražujejo v skladu s človeškim dostojanstvom.

Sproščanje človekovih ustvarjalnih potencialov

 1. Naše delovanje je usmerjeno v tako medsebojno sodelovanje, kjer ni poniževanj in preglasovanj in kjer je tolerantnost ena od temeljnih vrednot.
 2. Uveljavljanje univerzalne odličnosti in mojstrstva razumemo kot svojo globalno odgovornost v povezovanju in tudi nadgrajevanju s temeljnimi človekovimi pravicami in dolžnostmi.
 3. Univerzalna odličnost poskuša v vsakem človeku odkrivati skrite potenciale za uveljavljanje dobrega, ga spodbujati k preseganju dobrega in zmanjševanju slabega.
 4. Univerzalna odličnost in mojstrstvo je nenehno spodbujanje sebe in svojih bližnjih k boljšemu. V tem smislu si prizadevamo uravnotežiti vzorec razmišljanja in delovanja »imeti – biti« in ne pretiravati z množičnim potrošništvom.
 5. Univerzalno odličnost in mojstrstvo lahko in moramo jemati kot eno samo spodbujanje posameznika k osebni rasti, ki preraste v skupinsko, organizacijsko in družbeno rast.

Družbeno odgovorno sonaravno delovanje

 1. Univerzalna odličnost in mojstrstvo predstavljata napore, želje in aktivnosti, ki vodijo k temu, da bo svet vsaj nekoliko boljši. Temelj je odgovorno ravnanje vsakega človeka, kar se kaže na vseh drugih ravneh delovanja.
 2. Univerzalno odličnost in mojstrstvo bomo omogočali in uveljavljali v smislu enakih možnosti in priložnosti za vse ljudi.
 3. Odličnost človeka se kaže predvsem v tem, da drugega razume kot samega sebe in da drugemu pomaga.
 4. Vse vrste razvoja naj bodo v službi humanega razvoja. Človekov razvoj naj bo merilo vsega razmišljanja in delovanja.
 5. Pri univerzalni odličnosti bomo kot izhodišče svojega razmišljanja in delovanja uveljavljali spoštovanje različnosti.
 6. Pomembna sestavina opisane strategije je tudi svoboda kot vrednota, ki pri vsakem uravnoteženo upošteva pravice in dolžnosti.
 7. Spori se morajo obravnavati vse do tedaj, dokler ne pride s strpnim dialogom do konsenzualne rešitve.
 8. Kljub vsem težavam, sporom in neravnotežju v svetu z idejo o univerzalni odličnosti in mojstrstvu sejemo optimizem, s katerim lahko prebudimo pozitivne notranje moči in želje po presežkih, ki so v vsakem človeku in se potem na širših ravneh združijo v mednarodno koherenco. Ne bo lahko, toda splača se poskusiti.

Usmerjenost v samopreseganje in dosežke

 1. Naše delovanje temelji na sicer izvirno medicinskem načelu primum nil nocere ali najprej ne smemo škoditi. Aktivnosti začenjamo s čim bolj celovitimi analizami in koristmi, ki pokrivajo čim več dejavnikov.
 2. Pri sebi in v svojem okolju širimo in poglabljamo vse vrste aktivnosti, ki so povezane s posebnimi odličnostmi in mojstrstvi. Pod tem razumemo zlasti poslovno odličnost, znanstveno odličnost, umetniško odličnost in etično odličnost.
 3. Univerzalna odličnost je težnja in hrepenenje, ko se povezanost s svetovnim etosom povezuje z ljubeznijo do sebe. Upošteva se filozofija »in – in«, ki išče sinergijo v ekonomiji, kulturi in drugih dejavnostih.
 4. Vodenje z odličnostjo (management by excellence) je nov model vodenja v gospodarstvu in tudi na drugih področjih družbenega življenja. Ponuja nam sožitje odnosov, ki si prizadeva za razvoj, sožitje in zadovoljstvo vseh dejavnikov družbe.
 5. Pri konkretizaciji opisane Otoške rastoče strategije se upošteva tudi uveljavljanje projekta Združena rastoča knjiga sveta, ki ga uveljavljamo v Sloveniji in temelji na enakopravnosti vseh narodov in uveljavljanju pravičnosti. Na prvem kamnitem listu te posebne knjige je zapisano: Naj ne mine dan, da ne bi naredil česa dobrega zase, za družino, za ožjo in širšo skupnost. Na drugem pa: Povečuj in poglabljaj svoje znanje in k temu vabi tudi svoje sodelavce.

Etičnost razmišljanja in delovanja

 1. Uveljavljali bomo otoški rastoči pristop univerzalne odličnosti in mojstrstva, ki temelji na petih samoglasnikih naše abecede, zato je bil poimenovan »pristop A-E-I-O-U«. Predstavlja celovit razvojno naravnan pristop za osebni, timski, podjetniški in družbeni razvoj.
  • Odličnost kot A: ambicija, aspiracija, alternativa, avtonomija, altruizem, analiza …
  • Odličnost kot E: energija, efekt, elan, etika, estetika, emocije, empatija, ekologija …
  • Odličnost kot I: izobraževanje, inovativnost, izboljševanje, igrivost, ideja, implementacija, integracija, instinkt, intuicija, inspiracija, intelekt, interes, izvrstnost, iskanje, imeti, interdisciplinarnost …
  • Odličnost kot O: osebnost, odgovornost, odnosi, optimizem, okolje, organizacijska kultura, osmišljanje …
  • Odličnost kot U: učenje, uveljavljanje, uravnoteženje, uživanje, učinkovitost, uspešnost, upanje, ustvarjalnost, um …
  Ta pristop dopolnjujemo s celovitim obravnavanjem še ostalih črk, saj raziskovanje univerzalne odličnosti in mojstrstva zahteva tudi odličnost kot B: biti…, odličnost kot C: celovitost…, odličnost kot Č: človečnost…, odličnost kot D: dostojanstvo… in tako naprej.
 2. Pri svojem razmišljanju in delu upoštevamo vrednoto uravnoteženosti. Vem, da nič ne vem – skromnost in ponižnost sta izhodišči za naše delo, ki ju kombiniramo z optimizmom. Tudi z majhnim moramo biti zadovoljni. Oholost je bolezen, ki uničuje posameznika, skupino in družbo.
 3. Z uveljavljanjem univerzalne odličnosti in mojstrstva gradimo skupno identiteto. Hkrati smo pripadniki svojega naroda, ki ima svojo identiteto, pa tudi svetovljani, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja danes in kaj se bo dogajalo v prihodnosti.
 4. Vrednoti mir in nenasilje sta temelj za razvoj zdrave osebnosti, ki lahko optimalno razvije svoje potenciale. Na tem se gradi zdrava družba na univerzalni ravni.
 5. Univerzalno odličnost in mojstrstvo uveljavljamo na vseh področjih človekovega delovanja. Pozornost in prednost pa namenjamo gradnji skupnega etičnega sistema, katerega izhodišče je Človek in katerega cilj je kulturno in materialno bogato življenje.
 6. Glede na omenjeno misel in cilj naj bi na poti k odličnosti in mojstrstvu večino odločitev sprejemali s konsenzom.
 7. Spoštljivo govoriti in poslušati ter s tem povezana dialog in polilog je naloga in neprecenljiva vrednota na poti k univerzalni odličnosti in mojstrstvu.

3. Popotnica strategiji

V večini civilizacij in verstvih se kot svetla sila, kot vis vitalis, pojavljata sonce – svetloba in zemlja kot nekaj dobrega. Vsi smo sinovi in hčere sonca – svetlobe in matere zemlje. Zato je naša dolžnost, da skrbimo za skupno dobro zemlje in človeka, da bo, simbolično rečeno, na zemlji čim več svetlobe. Podobno jemljemo univerzalno odličnost in mojstrstvo kot nadgradnjo in sožitje dosedanjega znanja o skupno dobrem, humanem in trajnostnem razvoju, vzajemnem spoštovanju, povezovanju, sodelovanju in združevanju.

Pozitivne misli nikoli ne zaidejo, kot ne zaide tudi sonce, bi dejal pesnik. V smislu naše Otoške rastoče strategije naj nikoli ne zaide tudi poznavanje in uveljavljanje univerzalne odličnosti in mojstrstva; predstavlja naj nam eno od pomembnih poti k celoviti uspešnosti na vseh področjih človekovega dela in življenja, ki naj preide v kolektivno zavest in podzavest. V tem smislu bi lahko postal naš moto stavek, ki ga je izrekla Antigona: Ne da sovražim, le da ljubim sem na svetu.

Nič človeškega nam ni tuje. Vendar bomo razmišljali in delovali, da bo skušalo prevladovati več dobrega kot slabega danes, jutri …

Naj končamo z obvezo, da bomo udeleženci forumov odličnosti in mojstrstva pri sebi uveljavljali mednarodno oziroma univerzalno odličnost in mojstrstvo in da bomo po svojih močeh pomagali tudi v drugih okoljih.

Dobronamerni in dobrohotni posamezniki in organizacije,
udeleženci
22. mednarodnega foruma odličnosti in mojstrstva