E-učilnica E-indeks Slovensko English

Vzpostavitev sistema »FOŠ - družbeno odgovorna fakulteta«

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: določen ob izboru

Študent:

Primernost za: 1. in 2. stopnjo

Povzetek opisa vsebine

Izhaja iz strateške usmeritve 7.2 SN FOŠ 2021-2025. V sistem vodenja FOŠ želimo po zgledu najboljših vgraditi vidike, ki bi izražali naše družbeno odgovorno delovanje.

Izdela se ustrezen pregled literature, kritična analiza tega vidika za področje šolstva, upošteva naj se zahteve standarda ISO 26000 in zahteve modela odličnosti EFQM, izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela na FOŠ, izvede se anketiranje percepcije okolja o družbeno odgovornem delovanju FOŠ po predlaganem modelu, izdelajo se poročilo, predlog programa ukrepov po anketi ter predlogi za izboljšave modela.

Pri oblikovanju modela upoštevati predloge, ki so bili na to tematiko podani pri oblikovanju SN (akademski dogodki, študentje in učitelji s posebnimi potrebami, enakost in nediskriminatornost deležnikov, promocija DO, dan DO delovanja FOŠ, brezpapirno delovanje, okoljevarstveno delovanje, vgradnja elementov HORUS….)

 

« nazaj