E-učilnica E-indeks Slovensko English

Vzpostavitev sistema letnih osebnih razgovorov

Tip projekta: interni

Status: zaključen

Datum začetka: predvidoma v študijskem letu 2011/2012

Datum konca: izveden v okviru Letnega programa dela 2013

Nosilec/Mentor: /

Študent: /

Primernost za: 1. in 2. stopnjo

Povzetek opisa vsebine

Izhaja iz strateške usmeritve 6.2 po SN FOŠ. Podrobnosti so opredeljen v PK FOŠ (točka 6.3.1). Želimo oblikovati inovativen model izvajanja letnih osebnih razgovorov kot orodja vodstva FOŠ. Upošteva naj se vidik tako pedagoškega kot administrativnega osebja kot tudi redno in pogodbeno zaposlenih. Izdela naj se kritična analiza tega vidika za področje šolstva, izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela na FOŠ.

« nazaj