E-učilnica E-indeks Slovensko English

Merjenje organizacijske kulture FOŠ

Tip projekta: interni

Status: zaključen

Datum začetka: 2015-11-15

Datum konca: 2016-09-15

Nosilec/Mentor: prof. dr. Boris Bukovec

Študent: Sonja Zlobko

Primernost za: 2. stopnja

Povzetek opisa vsebine

Izhaja iz določil PK FOŠ (točka 6.4.1). Želimo oblikovati inovativen model spremljanja organizacijske kulture, ki naj zajema tako vidik pedagoškega kot tudi administrativnega osebja. Izdela naj se kritična analiza tega vidika za področje šolstva, upošteva se razsežnost modela odličnosti EFQM, izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela na FOŠ, izvede se merjenje organizacijske kulture po predlaganem modelu, izdelajo se poročilo, predlog programa ukrepov po anketi ter predlogi za izboljšave modela.

« nazaj