E-učilnica E-indeks Slovensko English

Vzpostavitev sistema spremljanje organizacijske klime (zadovoljstva zaposlenih)

Tip projekta: interni

Status: zaključen

Datum začetka: predvidoma v študijskem letu 2011/2012

Datum konca: izveden v okviru Letnega programa dela 2013

Nosilec/Mentor: /

Študent: /

Primernost za: 1. in 2. stopnjo

Povzetek opisa vsebine

Izhaja iz strateške usmeritve 6.1 po SN FOŠ. Podrobnosti so opredeljene v PK FOŠ (točka 6.6.1). Želimo oblikovati inovativen model spremljanja organizacijske klime, ki naj zajema tako vidik pedagoškega kot tudi administrativnega osebja. Izdela naj se kritična analiza tega vidika za področje šolstva, upošteva se razsežnost modela SIOK in zahteve modela odličnosti EFQM, izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela na FOŠ, izvede se anketiranje zadovoljstva po predlaganem modelu, izdelajo se poročilo, predlog programa ukrepov po anketi ter predlogi za izboljšave modela.

« nazaj