E-učilnica E-indeks Slovensko English

Spremljanje zadovoljstva s študijem in karierne poti diplomantov FOŠ

Tip projekta: interni

Status: zaključen

Datum začetka: 2014-04-10

Datum konca: 2014-07-10

Nosilec/Mentor: izr. prof. dr. Boris Bukovec

Študent: Tanja Simonič

Primernost za: študente 1. in 2. stopnje

Povzetek opisa vsebine

Želimo oblikovati inovativen model Spremljanja zadovoljstva s študijem in karierne poti diplomantov FOŠ, ki naj zajema tako redne kot tudi izredne študente vseh treh stopenj. V modelu želimo integrirati vse pristope, ki jih sicer izvajajo konkurenčni visokošolki zavodi. Izdela se analiza rešitev tega vidika v Sloveniji in tujini, izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela na FOŠ, izvede se merjenje zadovoljstva s študijem in karierne poti diplomantov FOŠ po predlaganem modelu, izdelajo se poročilo, predlog programa ukrepov po anketi ter predlogi za izboljšave modela.

« nazaj