E-učilnica E-indeks Slovensko English

Uporaba slovenske terminologije s področja menedžmenta kakovosti v teoriji in praksi

Tip projekta: eksterni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: 

Študent:

Primernost za: študente 2. stopnje

Povzetek opisa vsebine

Angleška literatura in standardi s področja menedžmenta kakovosti prinašajo ustaljene in nove strokovne izraze, ki so splošno izobraženemu Slovencu različno poznani in razumljivi. Pri tem se dogaja, da se tuji izrazi tudi različno prevajajo v slovenščino.

V raziskavi želimo ugotoviti, kako določene izraze standarda ISO 9000:2015 in z njimi povezane zahteve standarda ISO 9001:2015 razumejo različne skupine njihovih uporabnikov. Namen je preveriti enotnost in pravilnost razumevanja v standardih zapisanih definicij in zahtev. Glede na ugotovljeno situacijo naj raziskava oceni razumljivost in univerzalnost besedil standardov ISO 9000 in ISO 9001 ter da predloge za morebitne potrebne izboljšave.

Pridobiti želimo vpogled, kako besedilo standarda ISO 9000 in ISO 9001 razumejo naslednje skupine njihovih uporabnikov: strokovno osebje in presojevalci certifikacijskih hiš, profesorji in diplomanti ali študenti zaključnih letnikov poslovnih višjih in visokih šol, ki ne poučujejo managementa kakovosti ter različne skupine zaposlenih v podjetjih (skrbniki sistemov kakovosti, notranji presojevalci, zaposleni na vodstvenih delovnih mestih ter ostale skupine zaposlenih (ločeno po izobrazbenih nivojih oz. zahtevnosti delovnih mest). V raziskavo naj bodo vključena in ločeno obravnavana podjetja z različno dobo vzdrževanja sistema ISO 9001 ter tudi podjetja, ki standarda še niso uvajala. Raziskava naj se zaradi omejitve obsega omeji na posamezni izraz in tekste v standardih ISO 9000 in ISO 9001, kjer se le-ta uporablja. Metoda pridobivanja ugotovitev naj bo anketiranje na podlagi izdelanega vprašalnika (po možnosti z izvajanjem strukturiranih intervjujev). Vzorec naključno izbranih organizacij (iz Slovenije), iz katerih bodo intervjuvanci, naj vključuje vsaj eno certifikacijsko hišo, vsaj eno višjo in eno visoko šolo za poslovne vede, vsaj po tri mikro, mala, srednja in velika podjetja (brez certifikata ISO 9001, s certifikatom manj kot 3 leta, s certifikatom nad 3 leta). Analizirati želimo razumevanje različnih skupin vprašanih sogovornikov v primerjavi s pravilnim razumevanjem in interpretacijo izrazov in zahtev v strokovni literaturi s področja managementa kakovosti. Rezultat analize naj bo seznam in delež pomenskih odstopanj pri uporabi posameznega izraza v posamezni ciljni skupini uporabnikov. Rezultati naj bodo ustrezno analizirani, statistično obdelani in interpretirani z vidika skladnosti s teoretičnimi razlagami stroke, z vidika splošne rabe slovenskega jezika kot jo opredeljuje SSKJ ter z vidika vpliva ugotovljenih odstopanj razumevanja na vpeljavo napačnih rešitev v podjetjih. Na podlagi ugotovitev naj se podajo priporočila za izboljšave.

<< nazaj