E-učilnica E-indeks Slovensko English

Vzpostavitev sistema spodbujanja ustvarjalnih dosežkov študentov

Tip projekta: interni

Status: zaključen

Datum začetka: predvidoma v študijskem letu 2011/2012

Datum konca: izveden v okviru Letnega Programa dela 2013

Nosilec/Mentor: /

Študent: /

Primernost za: 1. in 2. stopnjo

Povzetek opisa vsebine

Izhaja iz strateške usmeritve 7.4 po SN FOŠ. Želimo oblikovati inovativen model spodbujanja in nagrajevanja ustvarjalnih dosežkov študentov FOŠ, ki naj zajema tako redne kot tudi izredne študente vseh treh stopenj.  V modelu želimo integrirati vse pristope, ki jih sicer kot parcialne izvajajo konkurenčni visokošolki zavodi (tutrostva, mentorstva, vključevanje v RRD, nagrade in priznanja, društva…). Izdela se analiza rešitev tega vidika v Sloveniji in tujini (za primarno, sekundarno in terciarno izobraževanje), izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela na FOŠ.

« nazaj