E-učilnica E-indeks Slovensko English

Vpis kot občan (osebe brez statusa študenta)

Posameznik, ki izpolnjuje pogoje za vpis, se lahko kadarkoli med letom vključi v študijski proces in opravlja študijske obveznosti kot občan (ni vezano na stalno prebivališče), pod enakimi pogoji kot vpisani študenti.

Občan lahko opravlja vse študijske obveznosti visokošolskega strokovnega, magistrskega ali doktorskega študijskega programa na FOŠ, ki potekajo v tekočem študijskem letu. Pogoj je, da posameznik izpolnjuje pogoje za vpis na fakulteto (preverite pogoje za vpis za VS, MAG in DR študij).

Občan nima statusa študenta na fakulteti, kar pomeni, da nima pravic, ki izhajajo iz naslova statusa študenta.

Cena se določi na osnovi ovrednotenja posameznega predmeta s kreditnimi točkami. Cena posamezne kreditne točke za posamezno stopnjo študija je določena v ceniku fakultete. Cena zajema izvedbo predavanj, vaj in trikratno opravljanje izpita vsakega posameznega predmeta.

Postopek vpisa

Kandidat odda prošnjo za vpis in opravljanje obveznosti kot občan in dokazilo o zaključeni izobrazbi v referat FOŠ. V kolikor kandidat izpolnjuje pogoje, fakulteta z njim sklene pogodbo, v kateri se navedejo vse učne enote, ki jih kandidat želi opravljati, rok v katerem fakulteta zagotavlja izvedbo učne enote, preverjanje znanja ter način plačila.

Opravljanje obveznosti

Občan lahko pristopi k vsem razpisanim izpitnim rokom, če izpolnjujejo pogoje za pristop k izpitu, ki veljajo pri posameznem predmetu. Na opravljanje izpitnih obveznosti se občan prijavi vsaj 4 dni pred izpitnim rokom v referatu. Pogoj za udeležbo na izpitnem roku je predhodno plačilo izvedbe predmeta.

Po opravljenih študijskih obveznostih občan prejme potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih s podatkom o pridobljenih kreditnih točkah. Opravljene študijske obveznosti lahko uveljavi ob vpisu v študijske programe na fakulteti.

Posameznik kot občan ne more dokončati študija in s tem pridobiti diplomske listine ter strokovnega oz. znanstvenega naslova. Za pridobitev strokovnega oz. znanstvenega naslova se mora kandidat tudi formalno vpisati v študijski program. V primeru vpisa na študijski program fakultete se priznajo obveznosti, ki jih je opravil kot občan. Šolnina ob vpisu za prvo leto študija se kandidatu v takem primeru sorazmerno zniža.

Izpis oziroma nadaljevanje študija 

V kolikor želi posameznik prekiniti izobraževanje kot občan, mora izpolniti in oddati izpisnico v referat fakultete. Možno je tudi prekiniti izobraževanje kot občan in se v naslednjem študijskem letu vpisati kot študent.

Za več informacij se obrnite na referat FOŠ ali pišite na e-pošti na referat@fos-unm.si.