E-učilnica E-indeks Slovensko English

Internacionalizacija kompetenc študentov Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu

Tip projekta: Projekt po JR Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022

Datum začetka: 1.12.2019

Datum zaključka: 31.3.2020

Nosilec: prof. dr. Boris Bukovec

 

* * *

Projekt z naslovom »Internacionalizacija kompetenc študentov Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu« je usmerjen v vključevanje gostujočega tujega strokovnjaka v pedagoški proces na prvi (VS) in drugi stopnji (MAG) v obliki krajšega gostovanj na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu. Projekt se bo izvajal med 1.12.2019 do 31.3.2020. Projekt bo vključeval eno aktivnosti št. 1 (krajša gostovanja) v okviru katere se načrtuje, da bo tuji strokovnjak izvedel 7 ur neposredne pedagoške obveznosti v obdobju 5 dni.

Projekt je usmerjen v zagotavljanja prenosa znanja iz tuje prakse, teoretičnega znanja in raziskovalne dejavnosti v izobraževalne procese na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu. Krajše gostovanje tujega strokovnjaka v pedagoški proces bo, z namenom širjenja teoretičnih spoznanj kot tudi poslovnih praks med študente, prispevala k izmenjavi strokovnega znanja ter načinov poučevanja v okviru študijskega programa na prvi (VS) in drugi stopnji (MAG). Študentje bodo vsrkali nova prispela znanja in s tem pričakujemo, da bodo lažje sprejeti na študij, izpopolnjevanje ali prakso v tujino. Posledično pričakujemo krepitev mednarodnih kompetenc študentov. V aktivnosti so vpeti tudi domači raziskovalci, učitelji ter ostali zaposleni za potrebe spoznavanja in prevzemanja dobrih praks, prenosa znanja iz tujine ter z namenom razvoja, sodelovanja s tujimi institucijami, tako v pedagoškem kot tudi v raziskovalnem smislu. Pričakujemo izboljšanje in okrepitev mednarodne vpetosti fakultete tako v pedagoškem, kot v raziskovalnem smislu. Pričakuje se, da se bodo ponudile nove možnosti za sodelovanje na tujih projektih, za oblikovanje novih študijskih programov ter nove akademske objave.

Projekt sledi ciljem internacionalizacija kurikuluma, kjer tuji gostujoči strokovnjak gosti v domačem okolju (European Association for International Education), kot tudi ciljem Slovenske strategije pametne specializacije ter Strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva za obdobje 2016-2020. V tem kontekstu so ključnega pomena, gostovanja tujih strokovnjakov in akademskega osebja iz mednarodnega okolja v slovenskih institucijah. Med ključne ukrepe sodijo institucionalizacija mobilnosti, prenos znanj na področjih tehnologije in računalništva ter vzpostavljanje pogojev za mednarodno vpetost v raziskovalno dejavnost ter izboljševanje možnosti prenosa znanja med gospodarstvom in visokim šolstvom.

 

 

Projekt »Internacionalizacija kompetenc študentov Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Projekt bo trajal od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020. Skupna višina odobrenih sredstev znaša 2.557,00€, pri čemer je 80% delež upravičenih sredstev sofinanciran s strani Evropske unije, 20% delež pa je sofinanciran iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Spletna stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji.