E-učilnica E-indeks Slovensko English

Socialna integracija tujih študentov v lokalno okolje - SITUS

 

Tip projekta: Projekt po javnem razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

Status: Odobren

Datum začetka: 1. 3. 2019 

Datum zaključka: 30. 6. 2019

Pedagoški mentor: prof. dr. Boris Bukovec

Podporna strokovna oseba: Katja Kragelj, prof. ped. in and. (UN)

Strokovna sodelavka: Savka Fejzić (partner Zavod Boter)

 

* * *

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je v sodelovanju z Zavodom Boter na javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitni sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020« uspešno prijavila projekt »Socialna integracija tujih študentov v lokalno okolje (SITUS)«.

Omenjen projekt postavlja v središče pozornosti prostovoljce, ki izvajajo učno pomoč pri učenju slovenščine za tuje študente in tako pomenijo dodano vrednost v procesih učenja jezika, s tem pa tudi neposredno pomagajo tujim študentom pri socialni integraciji v lokalno okolje. Kot tudi tuje študente, ki so uporabniki omenjene dejavnosti in so se željni naučiti jezika okolja, v katerem trenutno živijo ter se želijo čim bolj uspešno socialno integrirati.

Cilji projekta so opolnomočiti prostovoljce z novim znanjem, vsebinami za izvedbo učne pomoči ter jim s tem olajšati način izvedbe in omogočit, da izvajajo kakovostno učno pomoč, kot tudi olajšati tujim študentom dostop do učne pomoči in do informacij, ki so potrebne za vsakodnevno življenje v lokalnem okolju.

 


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v okviru prednostne osi 10 »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.