E-učilnica E-indeks Slovensko English

Izzivi prihodnosti | Challenges of the Future

Izdane številke | Published Issues 

**NOVO | NEW **
Obiščite novo spletno platformo revije Izzivi prihodnosti | Visit Challenges of the Future new online platform 

 

IP | CoF, May 2022, let. | vol. 7, št. | no. 2
IP | CoF, Feb. 2022, let. | vol. 7, št. | no. 1

 

IP | CoF, Nov. 2021, let. | vol. 6, št. | no. 4
IP | CoF, Aug. 2021, let. | vol. 6, št. | no. 3
IP | CoF, May 2021, let. | vol. 6, št. | no. 2
IP | CoF, Feb. 2021, let. | vol. 6, št. | no. 1

 

IP | CoF, Nov. 2020, let. | vol. 5, št. | no. 4
IP | CoF, Aug. 2020, let. | vol. 5, št. | no. 3
IP | CoF, May 2020, let. | vol. 5, št. | no. 2
IP | CoF, Feb. 2020, let. | vol. 5, št. | no. 1

 

IP | CoF, Nov. 2019, let. | vol. 4, št. | no. 4
IP | CoF, Aug. 2019, let. | vol. 4, št. | no. 3
IP | CoF, May 2019, let. | vol. 4, št. | no. 2
IP | CoF, Feb. 2019, let. | vol. 4, št. | no. 1

 

IP | CoF, Nov. 2018, let. | vol. 3, št. | no. 4
IP | CoF, Aug. 2018, let. | vol. 3, št. | no. 3
IP | CoF, May 2018, let. | vol. 3, št. | no. 2 
IP | CoF, Feb. 2018, let. | vol. 3, št. | no. 1

 


IP | CoF, Nov. 2017, let. | vol. 2, št. | no. 4
IP | CoF, Aug. 2017, let. | vol. 2, št. | no. 3
IP | CoF, May 2017, let. | vol. 2, št. | no. 2
IP | CoF, Feb. 2017, let. | vol. 2, št. | no. 1

 

IP | CoF, Nov. 2016, let. | vol. 1, št. | no. 4
IP | CoF, Aug. 2016, let. | vol. 1, št. | no. 3
IP | CoF, May 2016, let. | vol. 1, št. | no. 2
IP | CoF, Feb. 2016, let. | vol. 1, št. | no. 1

 

 

Ne zamudite nove številke revije Izzivi prihodnosti. 
Prijavite se na obvestila založništva FOŠ.

Opis revije | journal description

Izzivi prihodnosti je znanstvena revija, ki poskuša odgovarjati na ključna vprašanja družbene teme pri čemer akademsko rigoroznost nadgrajuje z inovativnostjo v tematikah in pristopu. Članki, v obsegu do 8000 besed, analizirajo in osmišljujejo sodobna družbena vprašanja. Revija je prostor za članke na teoretični ali empirični osnovi. Pozdravlja pa predvsem prispevke nevsakdanjim pristopom ali temam, dokler so metodološko in argumentativno korektno ter objektivno predstavljene.

Challenges of the Future is academic journal, trying to provide the answers to core social issues. Academic rigour is upgraded with innovativeness of the topics as well as the approach. The articles (up to 8000 words) are trying to analyse and reflect the contemporary social issues. The journal will provide place for classical theoretical as well as empirical articles. However, we will be especially happy to provide space also to unorthodox approaches or topics, as long as they are rigorous in the argument as well as in the research design.

ISSN 2463-9281

Urednik | Editor

Annmarie Gorenc Zoran, Faculty of Organisation Studies in Novo mesto, Slovenia.

Uredniški odbor | Editorial Board

Izdajatelj | Publisher

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu | Faculty for Organisation Studies in Novo mesto.

Področje in namen | Aim and Scope

Izzivi prihodnosti je dvostransko anonimno recenzirana znanstvena revija, ki poskuša odgovarjati na najširša družbena vprašanja s področja organizacije, ekonomije, menedžmenta, izobraževanje, upravnih in političnih ved, sociologije, ter ostalih družboslovnih ter humanističnih znanstvenih disciplin. Revija je, bolj kot na področje, osredotočena na originalnost prispevka in njegov doprinos k razumevanju prihodnjega razvoja različnih vidikov človeškega življenja.

Prispevki, posredovani v recenzijski postopek pri Izzivih prihodnosti ne smejo biti sočasno v recenzijskem postopku drugje ali predhodno objavljeni

Revija objavlja prispevke v slovenskem in angleškem jeziku.

Challenges of the Future is a scientific, double blind peer reviewed journal, which is trying to provide answers for broadest societal issues in the field of organisation, economy, management, education, administrative and political science, sociology and other fields of social sciences and humanities. The journal is, more than with the field, concerned with the originality of the articles and their contribution to understanding of the future development in different aspects of human life.

Articles submitted for review at Challenges of the Future shall not be in review procedure elsewhere, nor published before.

Challenges of the Future is published in Slovene and English language.

Kontakt | Contact

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto, Slovenija, IP@fos-unm.si.
Faculty for Organisation Studies in Novo mesto, Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto, Slovenia, IP@fos-unm.si.

Izdaje | Frequnecy

Revija izhaja štirikrat letno v elektronski obliki; v februarju, maju, avgustu in novembru.
Journal is published quarterly in electronic form; in February, May, August and November.


Število dostopov do spletne strani: 

2016: 842
2017: 3.905
2018: 3.663
2019: 1.670
2020: 2.654
2021: 2.095*

*Spletna stran revije Izzivi prihodnosti je bila v letu 2021 prestavljena na novo stran, za katero v letu 2021 še ni podatka o obisku.

Indeksiranje | Abstracting and indexing

DOAJEBSCOCOBISSdLib, Google scholar, MIAR, WorldCat (OCLC)

Posredovanje v objavo | Submission policy

Prispevke se, urejene skladno z navodili za avtorje, pošlje na elektronski naslov uredništva. Po prejetju prispevka avtor praviloma v treh mesecih prejme recenzije. Članek je lahko sprejet v objavo brez popravkov, sprejet v objavo s predhodnimi popravki ali zavrnjen. V kolikor je članek vsebinsko ali oblikovno v celoti neustrezen ima urednik pravico zavrniti članek brez predhodnega recenzijskega postopka.

The articles (edited in accordance with the instructions for the authors) for publication shall be send to the e-mail of the editor. The review process can take up to three months. Article can be accepted without any further revisions, accepted after revisions or rejected. If article is out of scope or of poor quality, the editor has the right to reject such article without forwarding it for the review procedure. 

Politika prostega dostopa | Open access policy

  

Članki so na voljo bralcem brezplačno takoj ob objavi skladno z BOAI definicijo prostega dostopa. Revija Izziv prihodnosti je prosto dostopna pod pogoji Creative Commons CC BY-SA 4.0 licence. Članki so brezplačno dostopni. Avtorske pravice so pridržane avtorju.

All articles are available free of charge immediately upon publication in accordance with BOAI definition of free access. Challenges of the future is an open access journal distributed under the terms of the Creative Commons CC BY-SA 4.0 License. No article submission or article processing fees are charged. Copyrights are retained by the authors.

Recenzijski postopek | Peer Review

Vsi članki so pred objavo po oceni urednika posredovani v postopek dvostranske anonimne recenzije vsaj dvema recenzentoma. Vsi članki so pregledani z antiplagiatorskim orodjem. Uredništvo si pridružuje pravico, da v primeru večjih neskladnosti oz. vsebinskih odstopanj od uredniške politike članka ne posreduje v recenzijo ter ga zavrne. Na osnovi prejetih recenzij urednik oz. uredniški odbor članek objavi, zahteva popravke ali zavrne. Avtor mora poskrbeti za lektoriranje članka.

Before publication, all articles estimated by editor are forwarded in anonymous review process to at least two reviewers (double blind peer review). All articles are subject of anti-plagiarism check with appropriate tool. The editorial board reserves the right that in the event of major inconsistencies or. substantive deviations from the editorial policy, does not forward the article for review and rejects it. Based on the received reviews, editor or editorial board publishes the article, requires revision or rejects it. Author must provide proofreading for the article.

Navodila za avtorje | Instructions for the authors

Dostopna tukaj | Available here

Predloga za članke | Template for articles

Dostopna tukaj | Available here

Izid publikacije je finančno podprla ARRS iz naslova razpisa za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij.