E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
September 2017, letnik / volume 6, številka / number 3

 

Za dostop do celotne revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the entire magazine.

Kazalo / Contents

Beti Godnič, Robert Vodopivec
Performance of European Industry of Logistics Services Before and After Economic Crises in the Years 2008/2009
Uspešnost panoge logističnih storitev v EU pred in po gospodarski krizi 2008/2009

Vinko Bogataj, Gašper Škulj, Drago Bračun, Alojzij Sluga
Correlation between QMS Characteristics and Financial Results of Organizations
Korelacije med značilnostmi SVK in finančnimi rezultati organizacij

Eva Gungel, Judita Peterlin
Analiza življenjskih zgodb razvoja vodij: oblikovanje dolgoročne perspektive
Analysis of Leaders’ Life Stories: Long-Term Perspective Design

Vojko Kaluža, Štefan Bojnec
Organizacijska klima in poslovna uspešnost: primer turističnih agencij
Organizational Climate and Business Performance: the Case of Travel Agencies

Petrischa Robnik, Melita Moretti
Analiza učeče se organizacije po modelu FUTURE-O® v izbrani regijski bolnišnici
Analysis of Learning Organization Based on the FUTURE-O® Model in a Selected Regional Hospital

Tomaž Sallubier, Borut Rusjan
Oblikovanje sistema kakovosti za validacijo računalniških sistemov – primer farmacevtske industrije
Design of the Quality Management System for Computer System Validation – Example of Pharmaceutical Industry

Matjaž Mulej, Tjaša Štrukelj
Strategija podjetja in družbena odgovornost
Organization Strategy and Social Responsibility