E-učilnica E-indeks Slovensko English

Digitalizacija šahovskega društva

 

Tip projekta: projekt po javnem razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

Status: Zaključen

Datum začetka: 16. 6. 2018

Datum zaključka: 15. 9. 2018

Nosilec: prof. dr. Boris Bukovec, Katja Krevs, pred. 

Sodelavci: Janja Umek, univ. dipl. prav.

 

* * *

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je na Javnem razpisu​ ​Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018, pridobila sofinanciranje projekta z naslovom​ ​Digitalizacija šahovskega društva. V projekt, katerega vodilni partner je Fakulteta za organizacijske študije,​ ​so bili vključeni študentje iz različnih visokošolskih zavodov po Sloveniji in ​strokovni sodelavec iz​ ​ne​gospodarskega sektorja, in sicer iz Šahovskega​ ​društv​a​ Krka Novo mesto.

 

 

Namen izvedbe projekta je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem​, izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolsk​ega​ zavod​a​ z negospodarstvom je  6 ​vključenih ​študentov pridobilo konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem. Mladi so razvijali znanja, potrebna za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej, razvijali bodo podjetnost in ustvarjalnost. Z navedenimi aktivnostmi so se študenti opremili s kompetencami, potrebnimi za lažji prehod iz izobraževanja na trg dela.

 

Partner projekta: Šahovsko društvo Krka Novo mesto 

 

Skupinsko srečanje študentov

 

 


Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v okviru prednostne osi 10 »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

 
Projekt je vreden 9.888,00€, ki ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.