E-učilnica E-indeks Slovensko English

Vključenost tematike menedžmenta kakovosti v učne načrte visokošolskih študijskih programov – na primeru izbranih poklicnih profilov

Tip projekta: eksterni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: 

Študent:

Primernost za: študente 1. in 2. stopnje

Povzetek opisa vsebine

Menežment kakovosti zajema sklop pomembnih temeljnih znanj in veščin, ki bi jih študenti v času študija morali spoznati in po možnosti tudi osvojiti, da jih bodo kasneje lahko prenašali in uporabljali v delovnem okolju. S tem namenom proučujemo možnost pridobitev teh znanj na slovenskih fakultetah in visokih šolah (še posebej tistih s poslovno usmeritvijo).

Želimo pridobiti vpogled v seznanjanje študentov z osnovnimi načeli in orodji menedžmenta kakovosti v slovenskih visokošolskih študijskih programih. Izdelati želimo analizo študijskih programov izbranih šol (do nivoja analize učnih načrtov). Naš namen je ugotoviti, v kolikšni meri je spoznavanje načel in orodij menedžmenta kakovosti vključeno v učne programe tudi v tistih študijskih programih, ki nimajo posebnih predmetov s področja menedžmenta kakovosti. Poleg tega želimo ugotoviti, kako bo (ne)pridobljeno znanje s področja menedžmenta kakovosti bodoče diplomante teh šol usposobilo za učinkovito delo in za ustvarjanje kulture kakovosti v svojem kasnejšem delovnem okolju.

Za izbrane poklicne profile naj se kot izhodišče prouči, katera znanja s področja menedžmenta kakovosti bi bila potrebna pri opravljanju izbranega poklica. Izbere naj se nekaj slovenskih primerljivih fakultet ali visokih šol, ki usposabljajo za izbrane poklice. Izdela naj se pregled učnih programov izbranih šol. Rezultat kvantitativne in kvalitativne analize naj bo seznam ugotovljenih učnih vsebin s področja menedžmenta kakovosti, ki jih za posamezne poklicne profile vključujejo učni programi izbranih šol. Rezultati naj bodo ustrezno analizirani in interpretirani z vidika ustreznosti pridobljenih znanj s področja menedžmenta kakovosti za učinkovito opravljanje dela v poklicu, za katerega se izobražujejo študenti v izbranih študijskih programih. V okviru možnosti naj se pridobijo tudi informacije o sorodnih študijskih programih v tujini in naj se izvede primerjava obravnavanih slovenskih in tujih študijskih programov z vidika vključevanja vsebin menedžmenta kakovosti. Podajo naj se priporočila na podlagi ugotovitev.

 

« nazaj