E-učilnica E-indeks Slovensko English

Vzpostavitev sistema »FOŠ - zelena fakulteta«

Tip projekta: interni

Status: aktualen

Datum začetka: tekoče študijsko leto

Datum konca: do konca študijskega leta

Nosilec/Mentor: določen ob izboru

Študent:

Primernost za: 1. in 2. stopnjo

Povzetek opisa vsebine

Izhaja iz strateške usmeritve 7.1 po SN FOŠ 2015-2020. V sistem vodenja FOŠ želimo po zgledu najboljših vgraditi vidike, ki bi izražali našo usmeritev v sonaravni trajnostni razvoj. Izdela naj se kritična analiza tega vidika za področje šolstva, upošteva naj se zahteve standarda ISO 14001 in zahteve modela odličnosti EFQM, izbere se primer za primerjalno presojo (benchmarking), izvede se inovativna nadgradnja modela za potrebe FOŠ, oblikuje se predlog pravilnika FOŠ in vsi njegovi izvedbeni dokumenti, oblikuje se predlog načrta integracije zahtev v sistem dela na FOŠ. Variantno se oblikuje tudi Poslovnik ravnanja z okoljem po določilih standarda ISO 14001 oziroma dopolnitev Poslovnika kakovosti z zahtevami standarda ISO 14001, izvede se interna presoja, oblikuje program ukrepov ter program priprav na certificiranje.

« nazaj