E-učilnica E-indeks Slovensko English

Podiplomski študijski program druge stopnje (MAG) Menedžment kakovosti

Predstavitveni zbornik

Temeljni cilji podiplomskega študijskega programa druge stopnje Menedžment kakovosti

Cilj podiplomskega programa druge stopnje (magisterij) Menedžment kakovosti je zagotoviti študentom internalizacijo temeljnih gradnikov sodobne paradigme kakovosti in odličnosti ter posredovanje tistih znanj in spretnosti, ki jim bodo zagotavljale širok nabor kompetenc, potrebnih za obvladovanje kakovosti in odličnosti.

Po zaključku druge stopnje (magisterij) bodo študentje usposobljeni za samostojno vodenje organizacijskih enot, ki jim je poverjena skrb za razvoj, vzpostavitev in nenehno izboljševanje sistemov kakovosti in s tem animiranje organizacijskega razvoja do vrhunske kakovosti oziroma odličnosti.

To bo pomenilo tudi potrebo po internalizaciji avtopoietičnega koncepta obvladovanja kakovosti in odličnosti, temelječega na spiralno-vijačnem zaporedju planiranja, izvedbe, preverjanja in ukrepanja (Demingov P-D-C-A krog).

Odločilno pomemben poudarek bo dan spoznavanju sodobnih pristopov, modelov in orodij, ki jih najboljše organizacije uporabljajo v svoji vsakodnevni praksi. Spoznavanje bodo študentje poglobili s kritično presojo podanih vsebin, prepoznavanjem temeljnih gradnikov in konceptov, s ciljem iskanja sinergijskih učinkov, izboljšav in predvsem integracij v celovit poslovni model.

Po zaključku študija diplomant pridobi strokovni naslov magister menedžmenta kakovosti / magistrica menedžmenta kakovosti. 

Glede na učne izide se študijski program razvršča v 8 raven slovenskega ogrodja kvalifikacij (SOK), 7 raven evropskega ogrodja kavalifikacij (EOK) in drugo stopnjo evropskega ogrodja visokošolskih kvalifikacij (EOVK).

Pogoji za vpis

V prvi letnik magistrskega študijskega programa Menedžment kakovosti se lahko vpiše:

• kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ESCT (po bolonjskem sistemu);
• kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij; (pred bolonjskim sistemom);
• kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred zagovorom magistrske naloge z opravljanjem predmetov Temelji organizacije (6 KT) in Teorija organizacije (6 KT).

Šola lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija.

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo upravne in poslovne vede.

Neposredno v 2. letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Menedžment kakovosti se lahko vpiše:

• kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz sorodnih študijskih področij. Kot sorodna študijska področja se štejejo upravne in poslovne vede.
• kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ostalih študijskih področij. Kandidatu pristojni organ FOŠ predpiše diferencialne izpite iz predmetov Univerzalna odličnost (6KT) in Sodobne organizacijske teorije (6KT).

Diplomantom, ki se vpišejo neposredno v 2. letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Menedžment kakovosti, se ob vpisu na podlagi odločbe dekana določijo dodatne obveznosti v obliki diferencialnih izpitov ter za 1. letnik prizna razliko KT, ki jih ne pridobijo z opravljenimi diferencialnimi izpiti.

Vloge za prehod se obravnavajo individualno po postopku, določenem s statutom FOŠ.

Več>>

 

Pogoji za napredovanje po programu

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent/ka doseči najmanj 45 KT iz prvega letnika.

Fakulteta lahko odobri napredovanje v višji letnik tudi če ni dosegel/a zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študent/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu. Drugega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih obveznosti namenjen absolventki staž.

Status študenta preneha, če študent:

Iz upravičenih razlogov se status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto, če:

• študent ne diplomira na študijskem programu prve stopnje ali ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, če v času študija ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa ali smeri,
• študent ne diplomira na študijskem programu prve stopnje ali ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer,
• se študent med študijem ne vpiše na naslednji letnik oziroma semester.

Študent/ka lahko glede na študijske dosežke konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Predmetnik

Program traja dve leti in je razdeljen v štiri semestre. Ovrednoten je s 120 KT. Prvi trije so namenjeni izvajanju predmetov, pri čemer vsak semester sestoji iz petih predmetov, medtem ko je četrti semester namenjen delu študentov na izdelavi magistrske naloge. Program vsebuje petnajst predmetov, od katerih jih je deset obveznih ter pet izbirnih predmetov. Zaključi se z izdelavo magistrske naloge.

1. letnik
Zap. št. Tip Učne enote Organizirano študijsko delo
P V LV KT
1. semester
1 A Univerzalna odličnost 15 15   6
2 A Raziskovanje v organizacijskih vedah 15 15   6
3 A Metode kvantitativne analize 15 15   7
4 A Globalno trženje, odjemalci in partnerstva 15 15   6
5 A Vodenje, etika in družbena odgovornost 15 15   5
2. semester
6 A Strategije in procesi 15 15   6
7 A Zaposleni in ustvarjalnost 15 15   6
8 A Sodobne organizacijske teorije 15 15   6
9 A Sodobni pristopi kakovosti in odličnosti 15 15   7
10 C Izbirni predmet 1 15 15   5
2. letnik
Zap. št. Tip Učne enote Organizirano študijsko delo
P V LV KT
3. semester
1 A Magistrski raziskovalni seminar 15 30   8
2 C Izbirni predmet 2 15 15   6
3 C Izbirni predmet 3 15 15   6
4. semester
4 C Izbirni predmet 4 15 15   5
5 C Izbirni predmet 5 15 15   5
6   Magistrska naloga*       30

* Študent/ka v tretjem semestru izbere mentorja magistrske naloge in izdela predlog teme magistrske naloge. Ta obveznost je ovrednotena z 10 kreditnimi točkami, ki jih študent/ka dobi, ko temo naloge izbrani mentor oceni s pozitivno oceno. V četrtem semestru študent/ka nadaljuje s pisanjem magistrske naloge pod mentorstvom izbranega mentorja. Magistrska naloga je tako vredna skupaj 30 KT.

Izbirni predmeti
Zap. št. Tip Učne enote Organizirano študijsko delo
P V LV KT
1 C Odličnost menedžmenta 15 15   6
2 C Organizacijsko vedenje 15 15   6
3 C Odličnost vodenja 15 15   5
4 C Poslovna odličnost 15 15   6
5 C Menedžerski informacijski sistemi 15 15   6
6 C Kakovost življenja 15 15   6
7 C Kakovost vladanja 15 15   5
8 C Kakovost in odličnost v turizmu 15 15   6
9 C Kakovost in odličnost v zdravstvu 15 15   5
10 C Kakovost in odličnost v javni upravi 15 15   5
11 C Kakovost in odličnost v šolstvu 15 15   5
12 C Globalizacija poslovanja 15 15   5
13 C Osebna odličnost 15 15   5
14 C Nova paradigma turizma 15 15   5
15 C Trženje v turizmu 15 15   5
16 C Menedžment turističnih destinacij 15 15   5
17 C Evropske politike 15 15   5
18 C Evropski upravni in pravni okvir 15 15   6
19 C Evropsko poslovno okolje in upravljalske prakse 15 15   5
20 C Projektni praktikum II 15 15   5

 

Splošne kompetence

Študenti bodo v okviru magistrskega študijskega programa Menedžment kakovosti pridobili naslednje splošne kompetence:

 1. Razumevanje in upoštevanje raznolikosti globalnega okolja pri organizaciji, izvajanju in nenehnem izboljševanju celovite kakovosti in poslovne odličnosti.
 2. Poznavanje in razumevanje družbenih, organizacijskih in med organizacijskih procesov in sposobnost njihove kompleksne analize.
 3. Usposobljenost za prepoznavanje potreb po spremembah in uvajanju le teh.
 4. Uporaba metodoloških orodij, tj. izvajanje, koordiniranje in organiziranje raziskav, uporaba raznih raziskovalnih metod in tehnik.
 5. Sposobnost kritične presoje pri izbiri, aplikaciji in izboljšavah sodobnih pristopov, modelov in orodij kakovosti in odličnosti.
 6. Sposobnost oblikovanja izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov.
 7. Koherentno obvladovanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij na katerih temeljita kakovost in poslovna odličnost.
 8. Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti za komuniciranje z različnimi okolji.
 9. Sposobnost timskega dela, tj. pripravljenost na sodelovanje, kooperativnost, upoštevanje mnenj drugih in izpolnjevanje dogovorjene vloge v okviru tima in skupine.
 10. Poznavanje profesionalne etike, pravne zakonodaje, priznavanje in spoštovanje moralnih in etičnih načel in vrednot ter njihova uporaba pri delu.
 11. Usposobljenost za predstavitev pridobljenega temeljnega znanja in raziskovalnih dognanj v obliki projektne naloge, aplikativne, razvojno raziskovalne naloge ali strokovnega članka.
 12. Usposobljenost za izobraževanje, vzgojo in mentorsko delo pri promociji kakovosti in poslovne odličnosti.
 13. Usposobljenost za sprejemanje odgovornosti za profesionalni razvoj in učenje, izboljševanje lastnega dela skozi evalvacijo z namenom samopreseganja in s tem nenehnega izboljševanja kakovost in odličnost dela.
 14. Usposobljenost za povezovanje in razvoj partnerskih odnosov z vsemi deležniki za doseganje sonaravnega trajnostnega razvoja.
 15. Sposobnost kritične uporabe IKT in razvoj digitalnih kompetenc v domačem in mednarodnem okolju.

Predmetno specifične kompetence

Študenti bodo v magistrskem študijskem programu Menedžment kakovosti pridobili naslednje predmetno specifične kompetence:

 1. Internalizacija avtopoietičnega koncepta obvladovanja kakovosti in odličnosti, temelječega na spiralno-vijačnem zaporedju planiranja, izvedbe, preverjanja in ukrepanja.
 2. Internalizacija temeljnih gradnikov sodobne paradigme kakovosti in odličnosti.
 3. Sposobnost osredotočenja na potrebe trenutnih in potencialnih odjemalcev proizvodov in storitve z namenom povečevanja njihove zvestobe.
 4. Zmožnost razvijanja vzajemno koristnih odnosov s partnerji, temelječih na zaupanju, izmenjavi znanja in integraciji.
 5. Sposobnost usmerjanja ustvarjalnih zmogljivosti sodelavcev, na podlagi skupnih vrednot in kulture zaupanja ter pooblaščanja, ki vsakogar spodbuja k vključevanju.
 6. Obvladovanje oblikovanja in nenehnega izboljševanja procesno koncipirane organizacije na podlagi procesov in dejstev.
 7. Sposobnost usmerjanja in izmenjave znanja v okviru kulture stalnega učenja, inoviranja in izboljševanja.
 8. Internalizacija vedenja, ki ustvarja jasnost in enotnost namena v mejah organizacije ter okolja, v katerem lahko organizacija in njeni zaposleni izkazujejo svojo odličnost.
 9. Zmožnost družbeno odgovornega delovanja na osnovi etičnosti ter preseganja pričakovanj in pravil najširše družbe.
 10. Sposobnost usmerjenosti v rezultate s ciljem uravnoteženega zadovoljevanja potreb vseh udeleženih strani.
 11. Usposobljenost za reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov.
 12. Celostno obvladovanje temeljnega znanja na področju kakovosti in poslovne odličnosti ter metodologije raziskovanja ter njegova interdisciplinarna uporaba.
 13. Razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba pri reševanju problemov s področja kakovosti in poslovne odličnosti.
 14. Razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju kakovosti in poslovne odličnosti
 15. Poglobljeno poznavanje in razumevanje organizacij in procesov v sodobnem poslovnem okolju.
 16. Obvladovanje izbranih pristopov, modelov in orodij na področju kakovosti in poslovne odličnosti.
 17. Sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij in sistemov na področju kakovosti in poslovne odličnosti.
 18. Organizacijske in vodstvene spretnosti za usmerjanje dela v organizaciji.
 19. Usposobljenost za svetovalno delo (prenos znanja).